Pozvánka na workshop – Komentované vydání FDIS 9001:2008

Workshop „Komentované vydání FDIS 9001:2008“ se bude konat dne 8. prosince 2008 od 10 hodin v zasedací místnosti List konferenčního centra ČNI na Biskupském dvoře 5 v Praze.

Přednášející si dávají za cíl seznámit odbornou veřejnost s aktuálními informacemi z TNK 6 „Management kvality a prokazování kvality“ a prezentovat Komentované vydání FDIS 9001, které bylo vydáno ve spolupráci s ČSJ v říjnu 2008.

V rámci workshopu zazní následující témata:

– Aktuální informace z TNK 6
– Úvod ke komentovanému vydání a očekávané změny
– Seznámení s přílohami komentáře
– Slovník a používání odborných termínů
– Výklad změn a doplňků
– Praktická aplikace: „Audit naruby“
– Jak se změny týkají certifikovaných subjektů
– Diskuse
– Závěr

Program workshopu a informace k přihlašování naleznete v přiloženém PDF souboru (formát Adobe PDF; 1.4 MB)

Pozvánka na seminář – Pravidla pro elektrotechniku, komentáře k normám řady ČSN 33 2000

Seminář ?Pravidla pro elektrotechniku, komentáře k normám řady ČSN 33 2000″ se bude konat 13. listopadu 2008 od 09:00 v sále List na Biskupském dvoře 5 v Praze.

Cílem semináře je podat odborné veřejnosti informace o nových a připravovaných elektrotechnických normách ČSN a technických normalizačních informacích TNI v oblasti pravidel pro elektrotechniku, o zásadách pro projektování, montáže, revize elektrické instalace a elektrických zařízení, o zásadách ochrany před úrazem elektrickým proudem podle nových TNI a ČSN. Umožnit účastníkům semináře si pohovořit se zpracovateli důležitých norem v oblasti pravidel pro elektrotechniku. Na dotazy budou odpovídat přednášející, kteří jsou ve většině případů také zpracovateli předmětných norem. Seminář je určen všem elektrotechnikům, projektantům, pracovníkům obsluhy, údržby, revizním technikům, orgánům dozoru nad bezpečností práce a soukromým podnikatelům v elektrotechnice.

Program semináře a přihlášku naleznete v přiloženém PDF souboru (formát Adobe PDF; 1.4 MB)

Pozvánka na seminář – Komentované vydání ONR 49002-1 – Management rizik pro organizace a systémy

Seminář „Komentované vydání ONR 49002-1 – Management rizik pro organizace a systémy“ se bude konat 14. října od 9:30 v Konferenčním centru ČNI na Biskupském dvoře 5 v Praze.

Management rizik je samostatná řídicí disciplína, která je v posledních letech stále více začleňována do celkového managementu organizací, které vnímají jak důležité je rizika identifikovat a zejména se preventivně bránit jejich dopadu. Management rizik v organizaci se zaměřuje na předcházení nebezpečí a na využití možností jejich identifikace, správného posouzení a hodnocení a dále na plánování a implementaci vhodných a cílených opatření. Vše, co platí pro negativní dopady hrozeb v teorii rizik, platí i v pozitivním smyslu slova při řízení příležitostí, takže je třeba se v rámci managementu organizací zaměřit i na optimistickou část této teorie a kromě vyhodnocování negativních dopadů zranitelností odhalovat i příležitosti k dalšímu rozvíjení.

Mezinárodní norma, která má poskytovat principy a všeobecné směrnice pro management rizik je v současné době ve stadiu návrhu. Aplikace managementu rizik je však velmi dobře komplexně zpracována rakouským normalizačním institutem v rámci souboru norem ONR 49000, kde ústředním dokumentem je ONR 49002 „Management rizik pro organizace a systémy“, Část 1: Směrnice pro management rizik a Část 2: Směrnice pro začlenění managementu rizik do systému managementu. Vzhledem k důležitosti problematiky managementu rizik proto ČNI vydává komentované vydání ONR 49002-1 „Management rizik pro orgranizace a systémy – Část 1: Směrnice pro management rizik“, které obsahuje systematický popis správného postupu přípravy a realizace managementu rizik, včetně metody analýzy rizik, a je doplněn i množstvím praktických ukázek a pomůcek. Komentáře, které přesahují rozsah citované normy, jsou jednak volnou interpretací ostatních částí souboru norem ONR 49000, jednak vycházejí ze zkušeností autorů. Záměrem autorů komentovaného vydání ONR 49002-1 bylo překročit hranice generického přístupu a přiblížit veřejnosti aplikování managementu rizik v podnikové praxi pro praktické využívání. K naplnění tohoto cíle pro vás ČNI připravil seminář, ve spolupráci s autory a odborníky z průmyslu, kteří mají s managementem rizik praktické zkušenosti. Pomocí sdílení zkušeností a praktických ukázek by měl tento seminář usnadnit pochopení normy ONR 49002 a způsobu jejího správného využívání při aplikaci v rámci managementu rizik i systému managementu celé organizace.

Program semináře a přihlášku naleznete v přiloženém PDF souboru (formát Adobe PDF; 1.4 MB)

Pozvánka na seminář – Revize ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 1: Projektování

Seminář „Revize ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 1: Projektování“ se bude konat 30. září od 9:00 v sále List na Biskupském dvoře 5 v Praze.

Cílem semináře je podat odborné veřejnosti informace o novelizované normě ČSN 73 6360-1 a souvisejících evropských normách. Obsahem výkladu budou důvody a důsledky novelizace dotčené normy a výklad hlavních změn. Dále budou uvedeny základní informace z oblasti vydaných evropských norem týkajících se dané problematiky. V průběhu semináře bude možno diskutovat se zpracovateli normy o konkrétních změnách normy. Seminář je určen všem, kteří se podílí na projektování geometrické polohy koleje, všem tyto projekty schvalujícím, jakož i odborníkům škol a jiných institucí.

Program semináře a přihlášku naleznete v přiloženém PDF souboru (formát Adobe PDF; 1.4 MB)

Pozvánka na workshop – Komentář k ČSN ISO 10014:2007

Workshop „Komentář k ČSN ISO 10014:2007 – Management kvality – Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů“ se bude konat dne 9. června 2008 od 10:00 v sále List na Biskupském dvoře 5 v Praze.

Programem workshopu bude seznámení s komentářem k normě ČSN ISO 10014:2007, který byl vydán ČNI v březnu 2008. Důraz bude kladen zejména na prezentaci vybraných metod a technik, které jsou uvedeny v příloze B normy ČSN ISO 10014:2007. Dále budou účastníkům sděleny nejdůležitější informace z plenárního zasedání ISO/TC 176, které proběhlo ve dnech 19. 5. až 24. 5. 2008 v Srbsku.

V rámci workshopu budou přednášet:

  • Ing. Miroslav Staněk
  • Ing. Alena Plášková, CSc.

Předpokládaný konec workshopu v 13 hodin. Workshop je bezplatný, přihlášky zasílejte na adresu ondrej.hyks@cni.cz a to nejpozději do 6. června 2008. Počet účastníků je omezen na 50.

Publikaci „Komentář k ČSN ISO 10014:2007 – Management kvality – Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů“ je možno objednat za 155 Kč bez DPH prostřednictvím e-shopu ČNI.

Pozvánka na seminář – ČSN OHSAS 18001 Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Seminář ?ČSN OHSAS 18001 – Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? se bude konat 14. dubna od 9:30 v sále List na Biskupském dvoře 5 v Praze.

Účastníci semináře budou seznámeni s revidovaným zněním normy BS OHSAS 18001:2007, resp. ČSN OHSAS 18001 z března 2008. Budou informováni o nových požadavcích normy a jejich vazbě na platnou legislativu ČR. Současně budou mít možnost diskutovat problematiku BOZP se zástupci dozorového i certifikačního orgánu.
Cílem semináře je pomoci organizacím certifikovaným podle BS OHSAS 18001:1999 při přípravě na recertifikaci podle nové normy.
Současně je určen pro organizace, které se teprve na implementaci systémů BOZP připravují nebo o ni pouze uvažují.

Program semináře a přihlášku naleznete v přiloženém PDF souboru (formát Adobe PDF; 1.4 MB)

Pozvánka na seminář – Revize ČSN 73 4201:2008 – Komíny a kouřovody

Seminář „Revize ČSN 73 4201:2008 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv“ se bude konat 20. března od 9 hodin v sále List na Biskupském dvoře 5 v Praze.

Cílem semináře je podat odborné veřejnosti informace o současném stavu evropských komínových norem, ale hlavně podat výklad k nově vydané revidované ČSN 73 4201, která byla přepracována s ohledem na nově vydané technické normy zavedené do soustavy ČSN. Norma platí pro navrhování a provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv v budovách – neplatí tedy pro volně stojící komíny. Platí i pro komíny podtlakové, přetlakové i vysokopřetlakové. Stanovení způsob navrhování společných komínů pro jedno i více podlaží, ale také pro odvod spalin fasádní stěnou do volného ovzduší. Určuje způsob kontroly spalinových cest. Seminář má umožnit účastníkům pohovořit si o problematice odvodu spalin jak při návrhu, tak při provádění spalinových cest ale i s praktickými příklady současné problematiky komínových závad vedoucích k požárům budov nebo otravám oxidem uhelnatým.

Program semináře a přihlášku naleznete v přiloženém PDF souboru (formát Adobe PDF; 1.4 MB)

Pozvánka na seminář – Normy pro informační systémy (Bezpečnost) a jejich aplikace

Dovolujeme si vás pozvat na seminář pořádaný Českým normalizačním institutem dne 28. února od 09:30 v prostorách Konferenčního centra List na Biskupském dvoře 5 v Praze 1.

Seminář je zaměřen zvláště na problematiku certifikace systému řízení bezpečnosti informací, na její odpovídající úroveň, rovněž pak na řízení zranitelnosti IS, a to i z hledisek technických. Předmětem výkladu budou též prvky vazeb na související procesy, role a odpovědnosti v řízení informačních rizik a bezpečnosti těchto informačních systémů v organizacích. Účastníci semináře budou seznámeni i s přehledem a možnostmi využití příslušných norem v oblasti bezpečnosti, s vlastními bezpečnostními pravidly a jejich skutečně efektivním uplatněním v praxi.

Program semináře a přihlášku naleznete v přiloženém PDF souboru (formát Adobe PDF)

Pozvánka na seminář – Zavádění mezinárodních a evropských norem – Nové a připravované elektrotechnické normy ČSN a technické normalizační informace TNI

Dovolujeme si vás pozvat na seminář organizovaný Českým normalizačním institutem ve spolupráci s časopisem Elektro.

Seminář se bude konat 11. prosince 2007 od 9.00 v Sále List na Biskupském dvoře 5 v Praze.

Jeho cílem je podat odborné veřejnosti informace o zavádění mezinárodních a evropských norem, o nových a připravovaných elektrotechnických normách, o zásadách pro projektování, montáže a revize elektrické instalace a elektrických zařízení, o zásadách navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle nových norem, o platných technických normalizačních informacích TNI.

Dále pak umožnit účastníkům semináře si pohovořit se zpracovateli důležitých norem v oblasti pravidel pro elektrotechniku. Na dotazy budou odpovídat přednášející, kteří jsou ve většině případů také zpracovateli předmětných norem.

Seminář je určen všem elektrotechnikům, projektantům, pracovníkům obsluhy, údržby, revizním technikům, orgánům dozoru nad bezpečností práce a soukromým podnikatelům v elektrotechnice.

Program semináře a přihlášku naleznete v přiloženém PDF souboru (formát Adobe PDF)

Pozvánka na seminář – Elektrická a neelektrická zařízení a ochranné systémy pro prostory s nebezpečím výbuchu

Dovolujeme si vás pozvat na seminář organizovaný Českým normalizačním institutem, jehož tématem budou elektrická a neelektrická zařízení a ochranné systémy pro prostory s nebezpečím výbuchu. Tento seminář je určen pro konstruktéry zařízení a ochranných systémů pro prostory s nebezpečím výbuchu, uživatele, revizní a bezpečnostní techniky a pracovníky odpovědné za provozy, ve kterých je stanoveno nebezpečí výbuchu hořlavých par, plynů, mlhy a prachů a má za cíl seznámit účastníky s novými požadavky norem v této oblasti a poskytnout informace pro provozy pro hodnocení jejich bezpečnosti v souvislosti s plněním povinnosti podle nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

Seminář se bude konat 7. listopadu 2007 od 09:30 v sále List na Biskupském dvoře č. 5, Praha 1.

Ke stažení nabízíme pozvánku vč. přihlášky (1,4 MB, formát Adobe PDF).