ČSN 730802:2009

Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

V květnu vychází již dlouho avizované vydání této základní normy v oblasti požární bezpečnosti staveb. Nové vydání nahrazuje normu ČSN 73 0802 z roku 2000. Normu zpracoval známý odborník v oboru požární bezpečnosti  Ing. Vladimír Reichel, DrSc. ve spolupráci s firmou PAVUS, a. s.
Nová norma se liší především tím, že zpřesnila znění řady článků tak, aby byly jednoznačné a srozumitelné. Zpřesnilo se hodnocení druhu požárně dělicích a nosných konstrukcí v návaznosti na ČSN 73 0810, včetně jejich značení DP1, DP2 a DP3. Změněno bylo i hodnocení hořlavosti stavebních hmot a výrobků podle ČSN 13501-1 třídami reakce na oheň (A1 až F). Byla rozšířena oblast užití hořlavých konstrukčních systémů (dřevěných staveb) s požární výškou na 12 metrů. Zcela nově byly stanoveny zásady pro navrhování vyhlídkových věží. Podle ČSN 73 0810 se rozšiřují varianty požárních hasicích zařízení a stanovují se zásady návrhu těchto zařízení v projektovém řešení požární bezpečnosti. Doplněny byly články týkající se únikových cest zejména u výškových staveb a vnějších únikových cest. V návaznosti na ČSN 73 0848 se zpřesnily požadavky na kabelové rozvody. Byla rozšířena normativní příloha H – zásady pro navrhování požárního odvětrání (odvod tepla a kouře) a nově byla zpracována příloha I, která stanovuje postup při specifickém posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti.
Rozsah normy je 122 stran A4. Tuto normu můžete zakoupit v naší internetové prodejně.

ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

V květnu vychází druhé vydání této základní normy řady norem ČSN 33 2000. V této normě je zaveden harmonizační dokument HD 60364-1:2008, který je modifikovanou verzí mezinárodní normy IEC 60364-1:2005. Současně s touto druhou edicí je možné používat souběžně až do 1. května 2011 i  dosud platné normy ČSN 33 2000-1:2003 a ČSN 33 2000-3:1995.

Nejvýraznější změny oproti původní normě jsou ve zvětšení rozsahu normy. Byla doplněna ustanovení pro elektrická zařízení jako venkovní osvětlení a podobné instalace. Dále byla do normy doplněna ustanovení pro prostory pro lékařské využití, mobilní a transportovatelné buňky, fotovoltaické články a požadavky na nízkonapěťové zdroje. Dále byl dopracován seznam rizik, která mohou vzniknout v elektroinstalacích a byl doplněn nový článek o ochraně před účinky podpětí, přepětí a elektromagnetických vlivů a o ochraně před přerušeným napájením. Kapitola 132 týkající se navrhování je doplněna o ustanovení týkající se dokumentace elektrického zařízení. V kapitole 134 je doplněn článek o pravidelných revizích. V kapitole 312 jsou doplněny obrázky pro lepší porozumění rozdílům mezi obvody a sítěmi AC a DC a jejich uzemněním, jak jsou aplikovány v členských zemích IEC. Dále byl doplněn článek týkající se zajištění napájení.

Rozsah normy je 44 stran A4. Normu je možno objednat v naší internetové prodejně.

ČSN EN 15001-2:2009

Zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití – Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15001-2:2008. Stanoví podrobné funkční požadavky na uvádění do provozu, provoz a údržbu plynovodů pro průmyslové využití a jejich součástí s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar a plynovodů v budovách (domovní a komerční) s provozním tlakem vyšším než 5 bar. Norma platí pro plynovod od předávacího místa dodavatele plynu až ke vstupnímu připojení plynového spotřebiče, obvykle uzávěru spotřebiče.  Vztahuje se na plynovody provozované při okolních teplotách od -20°C do 40°C a provozním tlaku do 60 bar včetně. V případě provozních podmínek mimo uvedená omezení je nutno navíc uvést odvolávku na EN 13480 týkající se kovových potrubí.  Pro plynovody s průmyslovým využitím  s tlakem do 0,5 bar včetně pro plynovody v budovách (domovní a komerční) s tlakem do 5 bar včetně platí EN 1775.
Rozsah normy je 24 stran A4. Normu je možno zakoupit v naší internetové prodejně.