Trvalé objednávky norem

Jednou ze služeb, které vám můžeme nabídnout a kterou již dlouhou dobu úspěšně poskytujeme celé řadě firem i státních institucí, je pravidelné zasílání nově vydaných norem a změn k normám na základě trvalých objednávek norem.

Co je to trvalá objednávka? Jedná se o typ objednávky, ve které zákazník specifikuje, které třídy a skupiny norem si přeje, abychom sledovali a v případě, že se objeví nová norma (nebo změna), mu je ihned zaslali. Existuje také varianta, že zákazníkovi nejprve zašleme nabídku nových norem k odsouhlasení a normy expedujeme až po potvrzení objednávky. Pro zřízení trvalé objednávky není rozhodující ani počet tříd ani počet skupin, ani žádný jiný množstevní parametr. Trvalou objednávku je možné pružně měnit dle měnících se požadavků a nároků zákazníka.

Jak postupovat pro zřízení trvalé objednávky? Jednoduše, stačí když nás kontaktujete a sdělíte nám svůj zájem o službu. Dohodneme rozsah sledovaných tříd norem a sepíšeme smlouvu. Tím je vše vyřízeno a od následujícího měsíce můžete dostávat nové normy.

Výhodou této služby je, že se nemusíte starat o sledování nově vydávaných norem v oborech vaší činnosti, vše dostáváte automaticky včetně změn a oprav norem, které již ve firmě máte.

V případě dotazů nebo zájmu o objednání této služby nás můžete kontaktovat následujícími způsoby:

Pozvánka na seminář – Pravidla pro elektrotechniku, komentáře k normám řady ČSN 33 2000

Seminář ?Pravidla pro elektrotechniku, komentáře k normám řady ČSN 33 2000″ se bude konat 13. listopadu 2008 od 09:00 v sále List na Biskupském dvoře 5 v Praze.

Cílem semináře je podat odborné veřejnosti informace o nových a připravovaných elektrotechnických normách ČSN a technických normalizačních informacích TNI v oblasti pravidel pro elektrotechniku, o zásadách pro projektování, montáže, revize elektrické instalace a elektrických zařízení, o zásadách ochrany před úrazem elektrickým proudem podle nových TNI a ČSN. Umožnit účastníkům semináře si pohovořit se zpracovateli důležitých norem v oblasti pravidel pro elektrotechniku. Na dotazy budou odpovídat přednášející, kteří jsou ve většině případů také zpracovateli předmětných norem. Seminář je určen všem elektrotechnikům, projektantům, pracovníkům obsluhy, údržby, revizním technikům, orgánům dozoru nad bezpečností práce a soukromým podnikatelům v elektrotechnice.

Program semináře a přihlášku naleznete v přiloženém PDF souboru (formát Adobe PDF; 1.4 MB)

ČSN 73 6201:2008

Projektování mostních objektů

– **Třídicí znak:** 736201
– **Katalogové číslo:** 81713
– **Cena:** 985 Kč
– **Datum schválení:** říjen 2008
– **Formát:** A4

Normu ČSN 73 6201 (736201) můžete zakoupit v naší internetové prodejně.

ČSN 73 6201 platí pro projektování nově navrhovaných mostních objektů (tj. mosty trvalé i zatímní, propustky a lávky) a opěrných zdí, které se nacházejí na dráze celostátní a drahách regionálních s rozchodem koleje 1 435 mm a traťovou rychlostí do 200 km/h včetně, na vlečkách s rozchodem 1 435 mm, na speciálních drahách (metro), na tramvajových, trolejbusových a lanových (pozemních) drahách, na veřejných i neveřejných pozemních komunikacích a na jiných komunikačních prostranstvích. Norma stanovuje požadavky a podmínky pro prostorové uspořádání, konstrukci, vybavení a umístění cizích zařízení na výše uvedených objektech. Normu lze použít v přiměřeném rozsahu pro návrh oprav a rekonstrukcí stávajících mostních objektů a opěrných zdí, pro projektování nově navrhovaných mostních objektů a opěrných zdí na tratích s rozchodem koleje menším než 1 435 mm. Normu lze též použít pro návrh prostorového uspořádání technologických zařízení, které se dotýkají dopravního prostoru, tj. pro návrh objektů s konstrukcí mostům podobnou (např. točnice, přesuvny, váhy, výklopníky, portálové jeřáby, ochozy, dopravníky, návěstní krakorce a lávky, portály a mýtné brány apod.)

Pro dosavadní objekty platí tato norma v rozsahu vymezeném příslušnými články a ve využitelném rozsahu ostatních článků. Norma neplatí pro prostorové uspořádání tunelů, průjezdů halovými objekty, domy apod. Mnohé články mají vysloveně bezpečnostní charakter (např. 15.15. Svodidla apod.). Tato norma plně nahrazuje ČSN 73 6201 z února 1995. Normu je nutno používat společně s normami uvedenými v kapitole Citované normativní dokumenty a se souvisícími normami.