Výběr nových norem [říjen 2014]

ČSN EN ISO 16810 (015023)
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Obecné zásady
Katalogové číslo: 95538 Cena: 230 Kč

ČSN P ISO/IEC TS 17021-3 (015257)
Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 3: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality
Katalogové číslo: 95388 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 27830 (038500)
Kovové a jiné anorganické povlaky – Směrnice pro specifikaci kovových a anorganických povlaků
Katalogové číslo: 96156 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 14555 (050324)
Svařování – Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů
Katalogové číslo: 96143 Cena: 570 Kč

ČSN EN 12252 (078472)
Zařízení a příslušenství na LPG – Výstroj autocisteren na LPG
Katalogové číslo: 96158 Cena: 350 Kč

ČSN EN 15888 (078537)
Lahve na přepravu plynů – Svazky lahví – Periodická kontrola a zkoušení
Katalogové číslo: 96157 Cena: 230 Kč

ČSN EN 16307-6 (268814)
Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 6: Dodatečné požadavky pro plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob
Katalogové číslo: 96034 Cena: 230 Kč

ČSN ISO 9927-1 (270041)
Jeřáby – Inspekce – Část 1: Obecně
Katalogové číslo: 96037 Cena: 340 Kč

ČSN EN 13000 +A1 (270570)
Jeřáby – Mobilní jeřáby
Katalogové číslo: 96025 Cena: 770 Kč

ČSN EN 81-22 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 22: Elektrické výtahy s nakloněnou dráhou
Katalogové číslo: 96146 Cena: 1050 Kč

ČSN ISO 18893 (275006)
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz
Katalogové číslo: 96122 Cena: 340 Kč

ČSN ISO 16363 (319621)
Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru – Audit a certifikace důvěryhodných digitálních úložišť
Katalogové číslo: 96148 Cena: 550 Kč

ČSN 33 2165 (332165)
Elektrotechnické předpisy – Zásady pro ochranu ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi před nebezpečnými vlivy venkovních trojfázových vedení a stanic vvn a zvn
Katalogové číslo: 95294 Cena: 350 Kč

ČSN ISO/IEC 27000 (369790)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti informací – Přehled a slovník
Katalogové číslo: 95885 Cena: 350 Kč

ČSN EN 12007-5 (386413)
Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 5: Přípojky – Specifické funkční požadavky
Katalogové číslo: 96029 Cena: 340 Kč

ČSN 49 3160-1 (493160)
Rakve – Část 1: Obecné a mechanické požadavky a značení
Katalogové číslo: 95757 Cena: 190 Kč

ČSN 49 3160-2 (493160)
Rakve – Část 2: Zvláštní požadavky na kremační rakve
Katalogové číslo: 95758 Cena: 125 Kč

ČSN 49 3160-3 (493160)
Rakve – Část 3: Zvláštní požadavky na rakve do hrobu nebo do hrobky
Katalogové číslo: 95759 Cena: 125 Kč

ČSN P ISO/TS 22003 (569611)
Systémy managementu bezpečnosti potravin – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin
Katalogové číslo: 96020 Cena: 440 Kč

ČSN P CEN/TS 12201-7 (646410)
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen (PE) – Část 7: Návod pro posuzování shody
Katalogové číslo: 96141 Cena: 440 Kč

ČSN 75 6401 (756401)
Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500
Katalogové číslo: 96111 Cena: 440 Kč

ČSN EN ISO 9308-2 (757836)
Kvalita vod – Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií – Část 2: Metoda nejpravděpodobnějšího počtu
Katalogové číslo: 96142 Cena: 440 Kč

ČSN EN 16481 (731703)
Dřevěné schody – Navrhování únosnosti – Výpočetní metody
Katalogové číslo: 95960 Cena: 570 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 16489-1 (764001)
Služby profesionálních solárií – Část 1: Požadavky na zajištění výcviku
Katalogové číslo: 96017 Cena: 230 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.