Výběr nových norem [11/2007]

Máme tu další článek ze série pojednávající o nově vydaných normách, dnes o normách, které vyšly v listopadu 2007.

ČSN EN ISO 8501-1 (038221)
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků
Katalogové číslo: 79889 Cena: 425,- Kč

ČSN EN 15250 (061208)
Akumulační kamna na pevná paliva – Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 79904 Cena: 730,- Kč

ČSN EN 60445 ed. 3 (330160)
Základní bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Označování svorek zařízení a konců vodičů
Katalogové číslo: 79830 Cena: 425,- Kč

ČSN EN 61000-4-1 ed. 2 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-1: Zkušební a měřicí technika – Přehled o souboru IEC 61000-4
Katalogové číslo: 79489 Cena: 490,- Kč

ČSN EN 61000-6-1 ed. 2 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-1: Kmenové normy – Odolnost – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu
Katalogové číslo: 79407 Cena: 425,- Kč

ČSN EN 55011 ed. 2 (334225)
Průmyslová, vědecká a lékařská (ISM) vysokofrekvenční zařízení – Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení – Meze a metody měření
Katalogové číslo: 79775 Cena: 650,- Kč

ČSN EN 61558-2-1 ed. 2 (351330)
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků – Část 2-1: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s odděleným vinutím a pro napájecí zdroje obsahující transformátory s odděleným vinutím pro všeobecné použití
Katalogové číslo: 79733 Cena: 425,- Kč

ČSN EN 61558-2-2 ed. 2 (351330)
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků – Část 2-2: Zvláštní požadavky a zkoušky pro regulační transformátory a pro napájecí zdroje obsahující regulační transformátory
Katalogové číslo: 79734 Cena: 425,- Kč

ČSN EN 61760-2 ed. 2 (359310)
Technologie povrchové montáže – Část 2: Podmínky pro přepravu a skladování součástek pro povrchovou montáž (SMD) – Pokyn pro použití
Katalogové číslo: 79845 Cena: 340,- Kč

ČSN EN 60745-2-5 ed. 2 (361550)
Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily
Katalogové číslo: 79748 Cena: 650,- Kč

ČSN EN 942 (492104)
Dřevo na truhlářské výrobky – Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 79720 Cena: 425,- Kč

ČSN EN 1996-3 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí
Katalogové číslo: 79841 Cena: 730,- Kč

ČSN EN 1992-3 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky
Katalogové číslo: 79273 Cena: 490,- Kč

ČSN 73 1702 (731702)
Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí – Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Katalogové číslo: 79353 Cena: 1170,- Kč

ČSN 73 6100-3 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací – Část 3: Vybavení pozemních komunikací
Katalogové číslo: 79395 Cena: 770,- Kč

ČSN 73 6102 (736102)
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
Katalogové číslo: 79325 Cena: 1220,- Kč

ČSN ISO 20252 (761601)
Studie trhu, veřejného mínění a sociální studie – Požadavky na služby, termíny a definice
Katalogové číslo: 77518 Cena: 570,- Kč

ČSN EN ISO 15189 (855101)
Zdravotnické laboratoře – Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost
Katalogové číslo: 79766 Cena: 730,- Kč

ČSN EN 747-1 (910603)
Nábytek – Patrová lůžka a vysoká lůžka do interiérů – Část 1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost
Katalogové číslo: 79828 Cena: 340,- Kč

ČSN EN 747-2 (910603)
Nábytek – Patrová lůžka a vysoká lůžka do interiérů – Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 79827 Cena: 425,- Kč

ČSN EN 71-1 +A4 (943095)
Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti
Katalogové číslo: 79903 Cena: 900,- Kč

ČSN EN 71-9 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček – Část 9: Organické chemické sloučeniny – Požadavky
Katalogové číslo: 79902 Cena: 425,- Kč

Z norem vydaných v anglickém originálu stojí za povšimnutí:

ČSN EN 62337 (180411)
Uvádění elektrických, měřicích a řídicích systémů do provozu v oboru řízení průmyslových procesů – Postupné kroky a činnosti
Katalogové číslo: 79893 Cena: 570,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 62381 (180412)
Automatické systémy v průmyslových procesech – Výrobní přejímací zkouška (FAT), přejímací zkouška na místě (SAT) a zkouška začlenění v místě (SIT)
Katalogové číslo: 79892 Cena: 650,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 62382 (180413)
Zpětná elektrická kontrola a zpětná kontrola měření
Katalogové číslo: 79891 Cena: 490,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN P CEN/TS 15399 (386433)
Zásobování plynem – Manuál pro systémy řízení bezpečnosti distribučních plynárenských sítí
Katalogové číslo: 79373 Cena: 490,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 1993-1-7 (731401)
Eurokód 3: navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-7: Příčně zatížené deskostěnové konstrukce
Katalogové číslo: 79759 Cena: 650,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 1993-6 (731460)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 6: Jeřábové dráhy
Katalogové číslo: 79758 Cena: 650,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN ISO 14971 (855231)
Zdravotnické prostředky – Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky
Katalogové číslo: 79752 Cena: 1005,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 14703 (910646)
Nábytek – Spoje pro nebytový sedací nábytek spojený navzájem do řady – Požadavky na pevnost a metody zkoušení
Katalogové číslo: 78985 Cena: 425,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 15373 (910650)
Nábytek – Pevnost, trvanlivost a bezpečnost – Požadavky na sedací nebytový nábytek
Katalogové číslo: 78986 Cena: 425,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

Pozvánka na seminář – Zavádění mezinárodních a evropských norem – Nové a připravované elektrotechnické normy ČSN a technické normalizační informace TNI

Dovolujeme si vás pozvat na seminář organizovaný Českým normalizačním institutem ve spolupráci s časopisem Elektro.

Seminář se bude konat 11. prosince 2007 od 9.00 v Sále List na Biskupském dvoře 5 v Praze.

Jeho cílem je podat odborné veřejnosti informace o zavádění mezinárodních a evropských norem, o nových a připravovaných elektrotechnických normách, o zásadách pro projektování, montáže a revize elektrické instalace a elektrických zařízení, o zásadách navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle nových norem, o platných technických normalizačních informacích TNI.

Dále pak umožnit účastníkům semináře si pohovořit se zpracovateli důležitých norem v oblasti pravidel pro elektrotechniku. Na dotazy budou odpovídat přednášející, kteří jsou ve většině případů také zpracovateli předmětných norem.

Seminář je určen všem elektrotechnikům, projektantům, pracovníkům obsluhy, údržby, revizním technikům, orgánům dozoru nad bezpečností práce a soukromým podnikatelům v elektrotechnice.

Program semináře a přihlášku naleznete v přiloženém PDF souboru (formát Adobe PDF)