ČSN EN ISO 9004 – nové vydání

V tomto měsíci byly zrušeny dříve vydané normy ČSN EN ISO 9004 (vydána v srpnu 2001) a ČSN EN ISO 9004 ed. 2 (vydána v březnu 2002). Nahrazeny byly novým vydáním – ČSN EN ISO 9004.

Text normy ISO 9004:2009 byl proti předchozí ISO 9004:2000 zcela přepracován. V normě nejsou nadále uvedeny texty obsažené v normě ISO 9001. Nový text byl rozšířen za účelem poskytnutí návodu na zlepšování systému managementu kvality. Text se zaměřuje na rozšíření pohledu na systém managementu kvality o nové prvky, jako je například sebehodnocení, management znalostí, inovace nebo rovnoměrné plnění očekávání a požadavků zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Norma rovněž obsahuje i přehled vazeb mezi ISO 9004:2009 a ISO 9001:2008.

Objednávat můžete v internetové prodejně norem.

Seznam zrušených norem řady 33 2000

S účinností k 1. červnu 2010 byly zrušeny následující normy z řady ČSN 33 2000:

ČSN 33 2000-4-47 (vydána v srpnu 1997) Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti – Oddíl 470: Všeobecně – Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-53 (vydána v prosinci 1994) Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje

ČSN 33 2000-7-707 (vydána v březnu 1997) Elektrotechnické předpisy. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ. Část 7: Požadavky na zvláštní instalace nebo prostory. Oddíl 707: Požadavky na uzemnění v instalacích zařízení pro zpracování dat

K žádné z těchto norem nebyla vyhlášena přímá náhrada.