Pozvánka na seminář – Zavádění mezinárodních a evropských norem – Nové a připravované elektrotechnické normy ČSN a technické normalizační informace TNI

Dovolujeme si vás pozvat na seminář organizovaný Českým normalizačním institutem ve spolupráci s časopisem Elektro.

Seminář se bude konat 11. prosince 2007 od 9.00 v Sále List na Biskupském dvoře 5 v Praze.

Jeho cílem je podat odborné veřejnosti informace o zavádění mezinárodních a evropských norem, o nových a připravovaných elektrotechnických normách, o zásadách pro projektování, montáže a revize elektrické instalace a elektrických zařízení, o zásadách navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle nových norem, o platných technických normalizačních informacích TNI.

Dále pak umožnit účastníkům semináře si pohovořit se zpracovateli důležitých norem v oblasti pravidel pro elektrotechniku. Na dotazy budou odpovídat přednášející, kteří jsou ve většině případů také zpracovateli předmětných norem.

Seminář je určen všem elektrotechnikům, projektantům, pracovníkům obsluhy, údržby, revizním technikům, orgánům dozoru nad bezpečností práce a soukromým podnikatelům v elektrotechnice.

Program semináře a přihlášku naleznete v přiloženém PDF souboru (formát Adobe PDF)