Výběr nových norem [červen 2015]

ČSN EN ISO 2538-1 (014133)
Geometrické specifikace produktu (GPS) – Klíny – Část 1: Řady úhlů a sklonů
Katalogové číslo: 97622 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 2538-2 (014133)
Geometrické specifikace produktu (GPS) – Klíny – Část 2: Kótování a tolerování
Katalogové číslo: 97623 Cena: 230 Kč

ČSN P CEN/TS 16635 (287251)
Železniční aplikace – Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace – Zařízení a prvky interiéru drážních vozidel – Toalety
Katalogové číslo: 97534 Cena: 230 Kč

ČSN IEC 60050-651 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 651: Práce pod napětím
Katalogové číslo: 96597 Cena: 590 Kč

ČSN EN 60127-2 ed. 3 (354730)
Miniaturní pojistky – Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky
Katalogové číslo: 97599 Cena: 440 Kč

ČSN EN 62137-4 (359391)
Technologie montáže elektroniky – Část 4: Metody zkoušek trvanlivosti pro pájené spoje povrchově montovaných pouzder s vývody typu plošné pole
Katalogové číslo: 97559 Cena: 440 Kč

ČSN EN 60704-2-1 ed. 3 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-1: Zvláštní požadavky na vysavače
Katalogové číslo: 97640 Cena: 230 Kč

ČSN EN 62353 ed. 2 (364893)
Zdravotnické elektrické přístroje – Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů
Katalogové číslo: 97147 Cena: 550 Kč

ČSN EN 62368-1 (367000)
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie – Část 1: Bezpečnostní požadavky
Katalogové číslo: 97500 Cena: 1950 Kč

ČSN EN ISO 660 (588756)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje – Stanovení čísla kyselosti a kyselosti
Katalogové číslo: 97571 Cena: 230 Kč

ČSN ISO 10508 (646477)
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Návod pro klasifikaci a navrhování
Katalogové číslo: 97539 Cena: 230 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN 72 1006 (721006)
Kontrola zhutnění zemin a sypanin
Katalogové číslo: 97558 Cena: 440 Kč

ČSN EN 1634-1 (730852)
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken
Katalogové číslo: 97140 Cena: 590 Kč

ČSN EN 16481 (731703)
Dřevěná schodiště – Navrhování únosnosti – Metody výpočtu
Katalogové číslo: 97540 Cena: 550 Kč

ČSN P 73 2450 (732450)
Vláknobeton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
Katalogové číslo: 97286 Cena: 340 Kč

ČSN EN 1263-2 (738114)
Dočasné stavební konstrukce – Záchytné sítě – Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí
Katalogové číslo: 97615 Cena: 230 Kč

ČSN EN 1013 +A1 (747707)
Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy – Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 97580 Cena: 550 Kč

ČSN EN 71-3 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků
Katalogové číslo: 97578 Cena: 440 Kč

ČSN EN 54-31 (342710)
Elektrická požární signalizace – Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru – Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzorů oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů
Katalogové číslo: 97123 Cena: 945 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 50290-4-1 ed. 2 (347820)
Komunikační kabely – Část 4-1: Všeobecně k používání kabelů – Podmínky prostředí a bezpečnostní hlediska
Katalogové číslo: 97307 Cena: 230 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 50290-4-2 ed. 2 (347820)
Komunikační kabely – Část 4-2: Všeobecně k používání kabelů – Pokyn pro použití
Katalogové číslo: 97292 Cena: 350 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

Výběr nových norem [květen 2015]

ČSN ISO 55000 (010375)
Management aktiv – Přehled, zásady a terminologie
Katalogové číslo: 97512 Cena: 350 Kč

ČSN EN 16646 (010665)
Údržba – Údržba v rámci managementu fyzického majetku
Katalogové číslo: 97202 Cena: 350 Kč

ČSN EN 1330-1 (015005)
Nedestruktivní zkoušení – Terminologie – Část 1: Seznam obecných termínů
Katalogové číslo: 97424 Cena: 230 Kč

ČSN EN 15502-2-2 (075316)
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 2-2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1
Katalogové číslo: 96780 Cena: 550 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 1591-1 (131551)
Příruby a přírubové spoje – Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů – Část 1: Výpočet
Katalogové číslo: 97212 Cena: 570 Kč

ČSN EN 545 (132070)
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spoje pro vodovodní potrubí – Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 97242 Cena: 590 Kč

ČSN EN 13001-3-3 (270105)
Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 3-3: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kontaktů kolo/kolejnice
Katalogové číslo: 97223 Cena: 340 Kč

ČSN EN 81-20 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů
Katalogové číslo: 96969 Cena: 945 Kč

ČSN EN 81-50 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent
Katalogové číslo: 96966 Cena: 590 Kč

ČSN EN 60079-2 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem „p“
Katalogové číslo: 97182 Cena: 570 Kč

ČSN EN 50110-1 ed. 3 (343100)
Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 97143 Cena: 440 Kč

ČSN IEC/TR 61439-0 (357107)
Rozváděče nízkého napětí – Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů
Katalogové číslo: 97082 Cena: 550 Kč

ČSN EN 1672-1 (512000)
Potravinářské stroje – Základní pojmy – Část 1: Bezpečnostní požadavky
Katalogové číslo: 97519 Cena: 550 Kč

ČSN EN 1990 ed. 2 (730002)
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
Katalogové číslo: 97283 Cena: 770 Kč

ČSN 73 6132 (736132)
Stavba vozovek – Kationaktivní asfaltové emulze
Katalogové číslo: 97196 Cena: 190 Kč

ČSN EN 16034 (747050)
Dveře, vrata a otevíravá okna – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
Katalogové číslo: 97195 Cena: 350 Kč

ČSN EN 16506 (756308)
Způsoby renovace odvodňovacích a stokových systémů – Vložkování pevně ukotvenou vnitřní plastovou vrstvou (RAPL)
Katalogové číslo: 97248 Cena: 340 Kč

ČSN ISO 14785 (761203)
Turistické informační kanceláře – Informační a recepční služby pro turisty – Požadavky
Katalogové číslo: 97417 Cena: 230 Kč

ČSN EN 1789 +A2 (842110)
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení – Silniční ambulance
Katalogové číslo: 97214 Cena: 550 Kč

ČSN EN 13718-1 (842120)
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení – Letecké ambulance – Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky používané v leteckých ambulancích
Katalogové číslo: 97213 Cena: 230 Kč