Výběr nových norem [únor 2013] – druhá část

ČSN EN ISO 9712 (015004)
Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT
Katalogové číslo: 92203 Cena: 350 Kč

ČSN ISO 8573-1 (109001)
Stlačený vzduch – Část 1: Znečištění a třídy čistoty
Katalogové číslo: 92299 Cena: 230 Kč

ČSN EN 62305-2 ed. 2 (341390)
Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika
Katalogové číslo: 92053 Cena: 590 Kč

ČSN EN 60851-6 ed. 2 (347308)
Vodiče pro vinutí – Zkušební metody – Část 6: Tepelné vlastnosti
Katalogové číslo: 92118 Cena: 230 Kč

ČSN EN 61439-6 (357107)
Rozváděče nízkého napětí – Část 6: Přípojnicové rozvody
Katalogové číslo: 92130 Cena: 440 Kč

ČSN ISO/IEC 15408-1 (369789)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT – Část 1: Úvod a obecný model
Katalogové číslo: 92182 Cena: 570 Kč

ČSN EN 12007-1 (386413)
Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 1: Obecné funkční požadavky
Katalogové číslo: 92149 Cena: 340 Kč

ČSN EN 12007-2 (386413)
Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 bar včetně)
Katalogové číslo: 92150 Cena: 340 Kč

ČSN EN 12007-4 (386413)
Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce
Katalogové číslo: 92148 Cena: 350 Kč

ČSN EN 12327 (386414)
Zařízení pro zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu – Funkční požadavky
Katalogové číslo: 92147 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 536 (500304)
Papír a lepenka – Stanovení plošné hmotnosti
Katalogové číslo: 92290 Cena: 190 Kč

ČSN EN 15861 (512010)
Potravinářské stroje – Udírny – Bezpečnostní a hygienické požadavky
Katalogové číslo: 92387 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 13076 (673011)
Nátěrové hmoty – Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů
Katalogové číslo: 92249 Cena: 190 Kč

ČSN EN 450-1 (722064)
Popílek do betonu – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody
Katalogové číslo: 92284 Cena: 340 Kč

ČSN EN 492 ed. 2 (723401)
Vláknocementové desky a tvarovky – Specifikace výrobku a zkušební metody
Katalogové číslo: 92094 Cena: 440 Kč

ČSN 73 4108 (734108)
Hygienická zařízení a šatny
Katalogové číslo: 92211 Cena: 440 Kč

ČSN 73 6109 (736109)
Projektování polních cest
Katalogové číslo: 92274 Cena: 350 Kč

ČSN P CEN/TS 1317-8 (737001)
Silniční záchytné systémy – Část 8: Silniční záchytné systémy pro motocykly, které snižují prudkost nárazu motocyklisty při střetu se svodidly
Katalogové číslo: 92208 Cena: 440 Kč

ČSN 74 3282 (743282)
Pevné kovové žebříky pro stavby
Katalogové číslo: 92388 Cena: 350 Kč

ČSN 75 5409 (755409)
Vnitřní vodovody
Katalogové číslo: 92273 Cena: 440 Kč

ČSN EN 795 (832628)
Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení
Katalogové číslo: 92288 Cena: 440 Kč

ČSN EN 16214-3 (838260)
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití – Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé – Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody
Katalogové číslo: 92268 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 10209 (013101)
Technické výkresy – Terminologie – Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a související dokumentaci
Katalogové číslo: 91892 Cena: 945 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN ISO 6433 (013108)
Dokumentace technického produktu – Odkazy na části výrobku
Katalogové číslo: 91893 Cena: 230 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN ISO 17450-2 (014103)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Obecné pojmy – Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory a nejistoty
Katalogové číslo: 91894 Cena: 350 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN ISO 14644-9 (125301)
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí – Část 9: Třídění čistoty povrchu podle koncentrace částic
Katalogové číslo: 91742 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

Výběr nových norem [únor 2013]

ČSN 73 4108 (734108)
Hygienická zařízení a šatny
Katalogové číslo: 92211 Cena: 440 Kč

ČSN 73 6109 (736109)
Projektování polních cest
Katalogové číslo: 92274 Cena: 350 Kč

ČSN 74 3282 (743282)
Pevné kovové žebříky pro stavby
Katalogové číslo: 92388 Cena: 350 Kč

ČSN 75 5409 (755409)
Vnitřní vodovody
Katalogové číslo: 92273 Cena: 440 Kč

Výběr nových norem [leden 2013]

ČSN EN 16247-1 (011505)
Energetické audity – Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 92145 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 22825 (051184)
Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Zkoušení svarů u austenitických ocelí a slitin niklu
Katalogové číslo: 92064 Cena: 340 Kč

ČSN EN 303-5 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW – Terminologie, požadavky, zkoušení a značení
Katalogové číslo: 92127 Cena: 590 Kč

ČSN EN 61362 ed. 2 (086501)
Regulace vodních turbín – Průvodce specifikací
Katalogové číslo: 92141 Cena: 550 Kč

ČSN ISO 254 (260400)
Řemenové pohony – Řemenice – Kvalita, provedení a vyvážení
Katalogové číslo: 92033 Cena: 190 Kč

ČSN ISO 4190-5 (274060)
Zřizování výtahů – Část 5: Ovládací prvky, signalizace a další příslušenství
Katalogové číslo: 91878 Cena: 340 Kč

ČSN ISO 4190-1 (274315)
Zřizování výtahů – Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI
Katalogové číslo: 91877 Cena: 350 Kč

ČSN EN 50553 (330620)
Drážní zařízení – Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních vozidel
Katalogové číslo: 92206 Cena: 350 Kč

ČSN 33 2000-7-710 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory
Katalogové číslo: 91787 Cena: 440 Kč

ČSN 33 2000-7-715 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Světelná instalace napájená malým napětím
Katalogové číslo: 91716 Cena: 230 Kč

ČSN 33 2000-7-722 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Napájení elektrických vozidel
Katalogové číslo: 91401 Cena: 190 Kč

ČSN EN 50491-4-1 (332151)
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Část 4-1: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k začlenění do elektronických systémů pro byty a budovy (HBES) a do automatizačních a řídicích systémů budov (BACS)
Katalogové číslo: 92020 Cena: 350 Kč

ČSN EN 60034-18-31 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje – Část 18-31: Funkční hodnocení izolačních systémů – Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí – Tepelné hodnocení a klasifikace izolačních systémů točivých strojů
Katalogové číslo: 92068 Cena: 340 Kč

ČSN EN 61010-2-033 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry a další měřidla pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí
Katalogové číslo: 92232 Cena: 340 Kč

ČSN EN 62474 (369082)
Materiálová deklarace pro produkty a pro elektrotechnický průmysl
Katalogové číslo: 92201 Cena: 440 Kč

ČSN ISO/IEC 27006 (369790)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací
Katalogové číslo: 91986 Cena: 350 Kč

ČSN EN 14491 (389682)
Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu
Katalogové číslo: 92129 Cena: 350 Kč

ČSN EN 14992 +A1 (723062)
Betonové prefabrikáty – Stěnové prvky
Katalogové číslo: 92146 Cena: 350 Kč

ČSN EN 1363-1 (730851)
Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky
Katalogové číslo: 92100 Cena: 440 Kč

ČSN EN 15804 (730912)
Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
Katalogové číslo: 92025 Cena: 570 Kč

ČSN EN 15942 (730913)
Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Formát komunikace mezi podniky
Katalogové číslo: 92026 Cena: 350 Kč

ČSN EN 16056 (755471)
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Metoda pro posuzování pasivního vlivu korozivzdorných ocelí
Katalogové číslo: 92048 Cena: 190 Kč

ČSN ISO 29201 (757014)
Kvalita vod – Variabilita výsledků zkoušek a nejistota měření u mikrobiologických metod
Katalogové číslo: 92152 Cena: 550 Kč

ČSN EN ISO 9241-143 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 143: Formuláře
Katalogové číslo: 92067 Cena: 770 Kč

ČSN EN 1143-1 (916011)
Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory
Katalogové číslo: 92155 Cena: 440 Kč