Seznam norem ČSN na PC

Do naší nabídky zařazujeme počítačový program „Seznam norem ČSN na PC“, který je naší odpovědí na ukončení vydávání tištěných seznamů norem Českým normalizačním institutem. Program nabízí jak možnost procházení jednotlivých tříd norem, tak i komfortní hledání a také vytváření objednávek norem přímo z prostředí aplikace.

Seznam norem ČSN na PC .<>

Více informací se dozvíte na nově vytvořené webové stránce Seznamu norem na PC.

Pozvánka na seminář – Revize ČSN 73 4201:2008 – Komíny a kouřovody

Seminář „Revize ČSN 73 4201:2008 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv“ se bude konat 20. března od 9 hodin v sále List na Biskupském dvoře 5 v Praze.

Cílem semináře je podat odborné veřejnosti informace o současném stavu evropských komínových norem, ale hlavně podat výklad k nově vydané revidované ČSN 73 4201, která byla přepracována s ohledem na nově vydané technické normy zavedené do soustavy ČSN. Norma platí pro navrhování a provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv v budovách – neplatí tedy pro volně stojící komíny. Platí i pro komíny podtlakové, přetlakové i vysokopřetlakové. Stanovení způsob navrhování společných komínů pro jedno i více podlaží, ale také pro odvod spalin fasádní stěnou do volného ovzduší. Určuje způsob kontroly spalinových cest. Seminář má umožnit účastníkům pohovořit si o problematice odvodu spalin jak při návrhu, tak při provádění spalinových cest ale i s praktickými příklady současné problematiky komínových závad vedoucích k požárům budov nebo otravám oxidem uhelnatým.

Program semináře a přihlášku naleznete v přiloženém PDF souboru (formát Adobe PDF; 1.4 MB)

Komentář k ČSN 73 6110

– **Katalogové číslo:** 91585
– **Cena:** 509,- Kč
– **Datum vydání:** listopad 2007
– **Počet stran:** 28
– **Formát:** A4

Komentář k ČSN 73 6110 můžete zakoupit v naší internetové prodejně.

Komentář k ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací rozšiřuje vybraná ustanovení normy o doplňující informace, které jsou zaměřeny na praktickou aplikaci¨v různých situacích navrhování místních komunikací. Komentář dále zdůrazňuje obecné prvky bezpečnosti, prvky ochrany chodců, preferenci veřejné hromadné dopravy, zklidňování dopravy a klade důraz na omezení dominance automobilové dopravy. Také rozvíjí ducha normy ve snaze o využití jednotlivých ustanovení normy k tvorbě přívětivého veřejného uličního prostoru, docílení smysluplné a účelné jednoty mezi principy a řešeními dopravně inženýrskými a urbanistickými.

Komentář k ČSN 73 6110 .<>

Snahou komentáře je také upozornit na ty principy a články normy, které omezují prostorové nároky automobilové dopravy, a to s cílenými důsledky na zklidňování dopravy. Komentář nenahrazuje normu, text normy se neopakuje, komentář se na něj odvolává a dále jej rozvádí.

Součástí Komentáře je i CD s fotografickou dokumentací ke komentáři.

ČSN OHSAS 18001:2008

OHSAS 18001 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky

Nová norma ČSN OHSAS 18001 byla vyhlášena v březnovém věstníku a vydána v dubnu 2008. Objednat si ji můžete v naší internetové prodejně.

ČSN OHSAS 18001

Na základě rezoluce přijaté pracovní skupinou OHSAS bylo stanoveno přechodné období pro zavedení systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle požadavků této normy do 1. července 2009. K tomuto dni končí platnost specifikace OHSAS 18001:1999.

ČNI doporučuje zachovat toto přechodné období i pro zavedení systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle požadavků této ČSN.

Pro organizace, které se teprve rozhodují nebo začínají s přípravami na certifikaci podle BS OHSAS 18001 doporučujeme využít normu BS OHSAS 18002 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Směrnice pro zavádění OHSAS 18001. Na její revizi nyní pracovní skupina OHSAS pracuje. Vydání revidovaného znění BS OHSAS 18002 se předpokládá ve třetím čtvrtletí roku 2008. Následně bude vydána i ČSN OHSAS 18002.

V novém vydání se objevuje řada změn, které jsou výsledkem již získaných zkušeností s prvním vydáním normy BS OHSAS 18001:1999 z více než 80 zemí, kde byla tato norma využívána. V současné době lze odhadovat počet certifikovaných organizací podle BS OHSAS 18001 téměř na 20000.
Na zpracování revidovaného znění se podílely skupiny expertů z 26 zemí celého světa.
Revidované znění normy klade větší důraz na ?zdraví? než pouze na ?bezpečnost?. Je zřetelně strukturováno podle ISO 14001 tak, aby umožňovalo zavedení ?integrovaných systémů managementu?.

Dále jsou uvedeny některé další změny oproti předcházejícímu vydání:
– Dokument OHSAS 18001 je vydán jako norma, nikoliv jako specifikace, jak tomu bylo v předchozím vydání. To vyjadřuje rostoucí zájem o přijetí OHSAS 18001 jako základu pro národní normy pro systémy managementu BOZP.
* Diagram modelu ?Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej? je uveden pouze v úvodu v plném rozsahu a nikoli jako dílčí schéma na začátku každé hlavní kapitoly.
* Citované publikace jsou omezeny výhradně na mezinárodní dokumenty.
* Byly doplněny nové definice a stávající definice byly revidovány.
* Bylo dosaženo lepší kompatibility s ISO 9001:2000.
* Termín ?přípustné riziko? bylo nahrazeno termínem ?přijatelné riziko?.
* Termín ?nehoda? je nyní obsažen v termínu ?incident?.
* Definice termínu ?nebezpečí? se již nevztahuje k ?poškození majetku nebo poškození pracovního prostředí?.
* Ustanovení 4.3.3 a 4.3.4 byly spojeny v souladu s ISO 14001:2004.
* Je zaveden nový požadavek týkající se hierarchie způsobu řízení jako části plánování BOZP.
* Je srozumitelněji určen management změny.
* Je zařazeno nové ustanovení ?Hodnocení souladu? .
* Jsou uvedeny nové požadavky na spoluúčast a konzultaci v souladu s ISO 14001:2004.
* Jsou uvedeny nové požadavky na vyšetřování incidentů.

ČSN 73 4301

Obytné budovy

– **Třídicí znak:** 734301
– **Katalogové číslo:** 70325
– **Cena:** 565,- Kč (cena zahrnuje změnu Z1 7.05t)
– **Datum schválení:** červen 2004
– **Počet stran:** 28
– **Formát:** A4

Normu ČSN 73 4301 (734301) můžete zakoupit v naší internetové prodejně.

Tato norma stanovuje zásady pro navrhování obytných budov nebo obytných částí budov platné pro bytové domy, obytné části v budovách jiného účelu, nástavby a přístavby jimiž vznikají nové byty, rodinné domy a nástavby a přístavby rodinných domů. Pro stavební úpravy stávajících budov, v nichž vznikají nové byty a pro úpravu stávajících bytů se tato norma použije přiměřeně. V normě jsou nově stanoven požadavky na oslunění bytů a na umělé osvětlení bytů.

ČSN 33 1610

Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání

– **Třídicí znak:** 331610
– **Katalogové číslo:** 71705
– **Cena:** 490,- Kč
– **Datum schválení:** březen 2005
– **Počet stran:** 24
– **Formát:** A4

Normu ČSN 33 1610 (331610) můžete zakoupit v naší internetové prodejně.

Norma stanovuje způsob a rozsah revizí elektrických spotřebičů po opravách nebo úpravách a kontrol a revizí elektrických spotřebičů během jejich používání. Účelem je stanovit požadavky na kontroly a revize elektrických spotřebičů, odlišné od požadavků ČSN 33 1500 a ČSN 33 1600, s cílem zabezpečit ochranu před úrazem elektrickým proudem a proti požáru. Tato norma platí pro elektrické spotřebiče pro domácnost, elektrická zařízení informační techniky, přístroje spotřební elektroniky, pohyblivé přívody a šňůrová vedení, elektrické a elektronické měřicí přístroje a ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru.

ČSN 73 4201

Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

– **Třídicí znak:** 734201
– **Katalogové číslo:** 79567
– **Cena:** 730,- Kč
– **Datum schválení:** leden 2008
– **Počet stran:** 60
– **Formát:** A4

Normu ČSN 73 4201 (734201) můžete zakoupit v naší internetové prodejně.

Tato norma platí pro navrhování a provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů do jejich průduchů. Platí pro komíny, které jsou vedené uvnitř budovy, nebo na její vnější stěně. Platí pro samostatné i společné komíny, které jsou určeny pro odvod spalin spotřebičů na plynná, kapalná i pevná paliva. V normě je uveden způsob kontrol spalinových cest a informace o čištění a údržbě komínů. Platí pro komíny a kouřovody pracující v tlakových třídách N (podtlakové), P (přetlakové) a H (vysokopřetlakové), při suchém i mokrém provozu. V přílohách normy je zařazen vzor revizní zprávy a technické zprávy.

ČSN 73 6102

Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

– **Třídicí znak:** 736102
– **Katalogové číslo:** 79325
– **Cena:** 1220,- Kč
– **Datum schválení:** listopad 2007
– **Počet stran:** 180
– **Formát:** A4

Normu ČSN 73 6102 (736102) můžete zakoupit v naší internetové prodejně.

V požadavcích normy se důsledněji uplatňují základní technické a ostatní zásady pro návrh křižovatek a křížení, zejména viditelnost a přehlednost křižovatek, předvídatelnost a srozumitelnost organizace dopravy na křižovatkách, zajištění fyzických možností průjezdu a soulad skutečných a psychologických podmínek pro provoz na pozemních komunikacích a zajištění rozhledu. Norma platí pro projektování staveb a změn staveb křižovatek na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a křížení pozemních komunikací spolu s ČSN 73 6101 pro silnice a dálnice, spolu s ČSN 73 6110 pro místní komunikace a spolu s ČSN 73 6201 pro křížení pozemních komunikací. Pro sjezdy platí ustanovení ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110, připojení polních cest se navrhují podle ČSN 73 6108 a polních cest podle ČSN 73 6109.

ČSN EN 14351-1

Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

– **Třídicí znak:** 746075
– **Katalogové číslo:** 77110
– **Cena:** 730,- Kč
– **Datum schválení:** listopad 2006
– **Počet stran:** 52
– **Formát:** A4

Normu ČSN EN 14351-1 (746075) můžete zakoupit v naší internetové prodejně.

Tato evropská norma stanovuje funkční vlastnosti nezávislé na materiálu, které platí pro okna (včetně střešních oken, střešních oken s odolností proti vnějšímu požáru a balkónových dveří), vnější dveře (včetně bezrámových skleněných dveří, dveří v únikových cestách) a sestavy (stěny). Norma tedy platí i pro plastová okna a plastové dveře. (balkónové dveře, střešní okna). Rovněž je v ní uvedeno označení shody CE a vztah k evropským směrnicím.

ČSN 42 0139

Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná žebírková betonářská ocel – Všeobecně

– **Třídicí znak:** 420139
– **Katalogové číslo:** 80053
– **Cena:** 490,- Kč
– **Datum schválení:** prosinec 2007
– **Počet stran:** 24
– **Formát:** A4

Normu ČSN 42 0139 (420139) můžete zakoupit v naší internetové prodejně.

Tato norma se musí používat spolu s ČSN EN 10080:2005. Jako její doplněk stanoví technické skupiny svařitelné žebírkové betonářské oceli, která je dodávána pro výztuž do betonových konstrukcí jako hotový výrobek ve tvaru za tepla válcovaných tyčí a svitků, za studena tvářených tyčí a drátů ve svitcích, rozvinutých výrobků, svařovaných rovinných sítí a svařovaných příhradových nosníků.

Pro kvalitu svarových spojů ocelí svařovaných elektronovým nebo laserovým svařováním platí ISO 13919-1.