Pozvánka na seminář – Komentované vydání ONR 49002-1 – Management rizik pro organizace a systémy

Seminář „Komentované vydání ONR 49002-1 – Management rizik pro organizace a systémy“ se bude konat 14. října od 9:30 v Konferenčním centru ČNI na Biskupském dvoře 5 v Praze.

Management rizik je samostatná řídicí disciplína, která je v posledních letech stále více začleňována do celkového managementu organizací, které vnímají jak důležité je rizika identifikovat a zejména se preventivně bránit jejich dopadu. Management rizik v organizaci se zaměřuje na předcházení nebezpečí a na využití možností jejich identifikace, správného posouzení a hodnocení a dále na plánování a implementaci vhodných a cílených opatření. Vše, co platí pro negativní dopady hrozeb v teorii rizik, platí i v pozitivním smyslu slova při řízení příležitostí, takže je třeba se v rámci managementu organizací zaměřit i na optimistickou část této teorie a kromě vyhodnocování negativních dopadů zranitelností odhalovat i příležitosti k dalšímu rozvíjení.

Mezinárodní norma, která má poskytovat principy a všeobecné směrnice pro management rizik je v současné době ve stadiu návrhu. Aplikace managementu rizik je však velmi dobře komplexně zpracována rakouským normalizačním institutem v rámci souboru norem ONR 49000, kde ústředním dokumentem je ONR 49002 „Management rizik pro organizace a systémy“, Část 1: Směrnice pro management rizik a Část 2: Směrnice pro začlenění managementu rizik do systému managementu. Vzhledem k důležitosti problematiky managementu rizik proto ČNI vydává komentované vydání ONR 49002-1 „Management rizik pro orgranizace a systémy – Část 1: Směrnice pro management rizik“, které obsahuje systematický popis správného postupu přípravy a realizace managementu rizik, včetně metody analýzy rizik, a je doplněn i množstvím praktických ukázek a pomůcek. Komentáře, které přesahují rozsah citované normy, jsou jednak volnou interpretací ostatních částí souboru norem ONR 49000, jednak vycházejí ze zkušeností autorů. Záměrem autorů komentovaného vydání ONR 49002-1 bylo překročit hranice generického přístupu a přiblížit veřejnosti aplikování managementu rizik v podnikové praxi pro praktické využívání. K naplnění tohoto cíle pro vás ČNI připravil seminář, ve spolupráci s autory a odborníky z průmyslu, kteří mají s managementem rizik praktické zkušenosti. Pomocí sdílení zkušeností a praktických ukázek by měl tento seminář usnadnit pochopení normy ONR 49002 a způsobu jejího správného využívání při aplikaci v rámci managementu rizik i systému managementu celé organizace.

Program semináře a přihlášku naleznete v přiloženém PDF souboru (formát Adobe PDF; 1.4 MB)

Novinky v e-shopu – Náhrady rušených norem, podrobnější informace o převzatých originálech, drobné úpravy hledání

Dnešním dnem jsme pro vás v internetové prodejně zprovoznili dvě novinky. Tou první je možnost zobrazení náhrad zrušených norem. Je-li zrušená norma nahrazena jinou normou (nebo jinými normami), zobrazí se odkaz „zobrazit náhrady“ (viz následující obrázek).

zobrazení nahrazených norem

Po kliknutí na odkaz se dostaneme na stránku, na níž uvidíme všechny náhrady.

Další novinkou, kterou lze vidět na obrázku výše, je změna označování norem, které jsou dostupné pouze v anglickém jazyce. Obecně existují tři typy převzatých originálů – přejatý originál (obsahuje pouze anglický text obsahu normy, nic víc), přejatý originál s českou titulní stranou (kromě anglického textu obsahu obsahuje i českou titulní stranu a českou přílohu) a originál přejatý schválením k přímému používání (tyto normy neobsahují text obsahu normy, pouze informaci, kde lze originál normy získat).

Původní text „Norma je k dispozici pouze v anglickém znění“ jsme tedy nahradili podrobnější informací o tom, co všechno je v normě česky, co anglicky a co vlastně norma obsahuje.

Poslední změnou je drobná změna vyhledávání – když je výsledkem vyhledávání jen jedna norma, je místo výsledků vyhledávání zobrazena přímo stránka s konkrétní normou, čímž vám šetříme jedno kliknutí.

Pozvánka na seminář – Revize ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 1: Projektování

Seminář „Revize ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 1: Projektování“ se bude konat 30. září od 9:00 v sále List na Biskupském dvoře 5 v Praze.

Cílem semináře je podat odborné veřejnosti informace o novelizované normě ČSN 73 6360-1 a souvisejících evropských normách. Obsahem výkladu budou důvody a důsledky novelizace dotčené normy a výklad hlavních změn. Dále budou uvedeny základní informace z oblasti vydaných evropských norem týkajících se dané problematiky. V průběhu semináře bude možno diskutovat se zpracovateli normy o konkrétních změnách normy. Seminář je určen všem, kteří se podílí na projektování geometrické polohy koleje, všem tyto projekty schvalujícím, jakož i odborníkům škol a jiných institucí.

Program semináře a přihlášku naleznete v přiloženém PDF souboru (formát Adobe PDF; 1.4 MB)