Pozvánka na seminář – Komentované vydání ONR 49002-1 – Management rizik pro organizace a systémy

Seminář „Komentované vydání ONR 49002-1 – Management rizik pro organizace a systémy“ se bude konat 14. října od 9:30 v Konferenčním centru ČNI na Biskupském dvoře 5 v Praze.

Management rizik je samostatná řídicí disciplína, která je v posledních letech stále více začleňována do celkového managementu organizací, které vnímají jak důležité je rizika identifikovat a zejména se preventivně bránit jejich dopadu. Management rizik v organizaci se zaměřuje na předcházení nebezpečí a na využití možností jejich identifikace, správného posouzení a hodnocení a dále na plánování a implementaci vhodných a cílených opatření. Vše, co platí pro negativní dopady hrozeb v teorii rizik, platí i v pozitivním smyslu slova při řízení příležitostí, takže je třeba se v rámci managementu organizací zaměřit i na optimistickou část této teorie a kromě vyhodnocování negativních dopadů zranitelností odhalovat i příležitosti k dalšímu rozvíjení.

Mezinárodní norma, která má poskytovat principy a všeobecné směrnice pro management rizik je v současné době ve stadiu návrhu. Aplikace managementu rizik je však velmi dobře komplexně zpracována rakouským normalizačním institutem v rámci souboru norem ONR 49000, kde ústředním dokumentem je ONR 49002 „Management rizik pro organizace a systémy“, Část 1: Směrnice pro management rizik a Část 2: Směrnice pro začlenění managementu rizik do systému managementu. Vzhledem k důležitosti problematiky managementu rizik proto ČNI vydává komentované vydání ONR 49002-1 „Management rizik pro orgranizace a systémy – Část 1: Směrnice pro management rizik“, které obsahuje systematický popis správného postupu přípravy a realizace managementu rizik, včetně metody analýzy rizik, a je doplněn i množstvím praktických ukázek a pomůcek. Komentáře, které přesahují rozsah citované normy, jsou jednak volnou interpretací ostatních částí souboru norem ONR 49000, jednak vycházejí ze zkušeností autorů. Záměrem autorů komentovaného vydání ONR 49002-1 bylo překročit hranice generického přístupu a přiblížit veřejnosti aplikování managementu rizik v podnikové praxi pro praktické využívání. K naplnění tohoto cíle pro vás ČNI připravil seminář, ve spolupráci s autory a odborníky z průmyslu, kteří mají s managementem rizik praktické zkušenosti. Pomocí sdílení zkušeností a praktických ukázek by měl tento seminář usnadnit pochopení normy ONR 49002 a způsobu jejího správného využívání při aplikaci v rámci managementu rizik i systému managementu celé organizace.

Program semináře a přihlášku naleznete v přiloženém PDF souboru (formát Adobe PDF; 1.4 MB)