Upozornění na prodloužení přechodného období pro symboly pro ošetřování textilií

V současné době probíhá revize technické normy ČSN EN ISO 3758 – Textilie – Symboly pro ošetřování, která měla být vydána v polovině roku 2010. Vydáním této normy by skončilo přechodné období pro symboly údržby textilií platné podle původní ČSN EN ISO 3758:2005. Vzhledem k tomu, že dochází k posunu v termínech řešení tvorby mezinárodní normy ISO 3758, prodlužuje se přechodné období pro symboly pro ošetřování textilií do 30. 11. 2012.

Důležité upozornění pro uživatele normy ČSN EN ISO 8835-3:2009

Norma ISO 8835-3:2007 Inhalational, anaesthesia systems – Part 3: Transfer and receiving systems of active anaesthetic gas scavenging systems byla převzata CEN jako EN ISO 8835-3:2009 a do soustavy ČSN byla zavedena jako ČSN EN ISO 8835-3:2009 Inhalační anestetické systémy – Část 3: Přenosové a jímací systémy aktivních systémů odvodu anestetického plynu schválením k přímému používaní vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ.

BSI informovala CEN, že kvůli absenci nezbytných požadavků v článcích 7.1.2 a 8.6 není tato norma zdraví bezpečná.

V současné době probíhá diskuse v CEN a mezi CEN/TC 215 a ISO/TC 121, do jejichž působnosti tato norma patří. V tuto chvíli však neexistuje dohoda, zda se má předmětná norma stáhnout z oběhu.

Na základě zmíněných skutečností se organizace ISO rozhodla, že dočasně pozastaví prodej ISO 8835-3:2007 v ISO Webstore.

Jakmile dojde k dohodě ohledně stažení nebo změny stávající normy, ISO bude své členy neprodleně informovat.

Nové TNI – CEN/TR 15858

V únoru 2010 bude vydáno TNI CEN/TR 15858, avšak v prodeji je již nyní. Zařazení do třídy 72 napovídá, že se bude jednat o technickou normalizační informaci z oboru stavebních surovin, materiálů a výrobků.

Plný název je Stavební výrobky – Posuzování uvolňování regulovaných nebezpečných látek ze stavebních výrobků založené na postupech WT, WFT/FT.

TNI má 36 stran. Objednávat můžete v naší internetové prodejně norem