Výběr nových norem [květen 2013]

ČSN ISO 21500 (010345)
Návod k managementu projektu
Katalogové číslo: 92916 Cena: 570 Kč

ČSN EN 82079-1 (013782)
Zhotovování návodů k použití – Strukturování, obsah a prezentace – Část 1: Obecné zásady a podrobné požadavky
Katalogové číslo: 92670 Cena: 550 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17024 (015258)
Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob
Katalogové číslo: 92737 Cena: 350 Kč

ČSN EN 12828 (060205)
Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních otopných soustav
Katalogové číslo: 92910 Cena: 550 Kč

ČSN EN 12599 (127031)
Větrání budov – Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení
Katalogové číslo: 92914 Cena: 590 Kč

ČSN EN 81-21 +A1 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách
Katalogové číslo: 92739 Cena: 350 Kč

ČSN 33 3570 ed. 2 (333570)
Elektrická zařízení osobních lanových drah a lyžařských vleků
Katalogové číslo: 92260 Cena: 340 Kč

ČSN EN 50293 ed. 2 (333591)
Systémy silniční dopravní signalizace – Elektromagnetická kompatibilita
Katalogové číslo: 92552 Cena: 230 Kč

ČSN CLC/TS 50131-11 (334591)
Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 11: Tísňová zařízení
Katalogové číslo: 92778 Cena: 350 Kč

ČSN CLC/TS 61643-12 (341392)
Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 12: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí – Zásady pro výběr a instalaci
Katalogové číslo: 92672 Cena: 590 Kč

ČSN EN 691-1 (496133)
Dřevozpracující stroje – Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Část 1: Společné požadavky
Katalogové číslo: 92962 Cena: 550 Kč

ČSN 72 1191 (721191)
Zkoušení míry namrzavosti zemin
Katalogové číslo: 92782 Cena: 190 Kč

ČSN EN 14411 ed. 2 (725109)
Keramické obkladové prvky – Definice, klasifikace, charakteristiky a označování
Katalogové číslo: 92796 Cena: 590 Kč

ČSN ISO 21930 (730923)
Udržitelnost ve výstavbě – Environmentální prohlášení o stavebních produktech
Katalogové číslo: 92983 Cena: 440 Kč

ČSN EN 13200-1 (735905)
Zařízení pro diváky – Část 1: Obecné charakteristiky prostorů pro diváky
Katalogové číslo: 92393 Cena: 350 Kč

ČSN EN 16005 (747040)
Motoricky ovládané dveře – Bezpečnost při používání – Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 92982 Cena: 550 Kč

ČSN EN 13508-1 (756901)
Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek – Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 92984 Cena: 350 Kč

ČSN 75 7358 (757358)
Kvalita vod – Výpočet celkové mineralizace
Katalogové číslo: 92816 Cena: 125 Kč

ČSN EN 15224 (763100)
Zdravotnické služby – Systémy managementu kvality – Požadavky založené na EN ISO 9001:2008
Katalogové číslo: 92899 Cena: 550 Kč