Výběr nových norem [srpen 2013]

ČSN EN 62551 (010677)
Techniky analýzy spolehlivosti – Techniky Petriho sítí
Katalogové číslo: 92664 Cena: 550 Kč

ČSN EN ISO 7539-1 (038172)
Koroze kovů a slitin – Zkoušky koroze za napětí – Část 1: Obecný návod pro postupy zkoušení
Katalogové číslo: 93537 Cena: 340 Kč

ČSN EN 15544 (061235)
Individuálně stavěná kachlová kamna/omítnutá kamna – Dimenzování
Katalogové číslo: 93425 Cena: 230 Kč

ČSN EN 30-1-1 +A3 (061410)
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost – Část 1-1: Obecné požadavky na bezpečnost
Katalogové číslo: 93532 Cena: 945 Kč

ČSN EN 15243 (127027)
Větrání budov – Výpočet teplot v místnostech, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy
Katalogové číslo: 93580 Cena: 945 Kč

ČSN EN 16307-5 (268814)
Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 5: Dodatečné požadavky pro ruční vozíky
Katalogové číslo: 93515 Cena: 190 Kč

ČSN EN 13135 (270136)
Jeřáby – Bezpečnost – Navrhování – Požadavky na vybavení
Katalogové číslo: 93662 Cena: 550 Kč

ČSN EN 61439-4 (357107)
Rozváděče nízkého napětí – Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)
Katalogové číslo: 93286 Cena: 350 Kč

ČSN EN 60601-2-22 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-22: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost chirurgických, kosmetických, terapeutických a diagnostických laserových přístrojů
Katalogové číslo: 93312 Cena: 340 Kč

ČSN EN 62623 (367205)
Stolní a přenosné počítače – Měření energetické spotřeby
Katalogové číslo: 93407 Cena: 440 Kč

ČSN EN ISO 2409 (673085)
Nátěrové hmoty – Mřížková zkouška
Katalogové číslo: 93516 Cena: 230 Kč

ČSN EN 295-1 (725201)
Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí – Část 1: Požadavky na trouby, tvarovky a spoje
Katalogové číslo: 93432 Cena: 350 Kč

ČSN EN 12566-6 (756404)
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků
Katalogové číslo: 93426 Cena: 440 Kč

ČSN EN 14654-2 (756902)
Řízení a kontrola postupů čištění ve stokách a kanalizačních přípojkách – Část 2: Sanace
Katalogové číslo: 93433 Cena: 350 Kč

ČSN 76 1110 (761110)
Služby cestovního ruchu – Klasifikace ubytovacích zařízení – Kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel
Katalogové číslo: 93068 Cena: 350 Kč

ČSN EN 716-1 +A1 (910606)
Nábytek – Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití – Část 1: Bezpečnostní požadavky
Katalogové číslo: 93575 Cena: 190 Kč

Výběr nových norem [červenec 2013]

ČSN EN 12952-7 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 7: Požadavky na výstroj kotle
Katalogové číslo: 93239 Cena: 440 Kč

ČSN EN 12952-18 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 18: Návody k obsluze
Katalogové číslo: 93240 Cena: 190 Kč

ČSN EN 16035 (166210)
Seznam vlastností stavebního kování (HPS) – Identifikace a souhrn dokladů o zkouškách k usnadnění zaměnitelnosti stavebního kování pro použití na požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřích, vratech a/nebo otevíravých oknech
Katalogové číslo: 93311 Cena: 230 Kč

ČSN EN 840-1 (269381)
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci – Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemem do 400 l pro vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou – Rozměry a provedení
Katalogové číslo: 93210 Cena: 230 Kč

ČSN EN 61193-3 (359043)
Systémy hodnocení kvality – Část 3: Volba a použití přejímacích plánů pro výstupní a mezioperační audity výroby desek s plošnými spoji a laminátů
Katalogové číslo: 93280 Cena: 590 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 60968 (360290)
Světelné zdroje s integrovanými předřadníky pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost
Katalogové číslo: 93233 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19796-1 (369079)
Informační technologie – Výuka, vzdělávání a školení – Management kvality, záruky a metriky – Část 1: Obecný přístup
Katalogové číslo: 92818 Cena: 945 Kč

ČSN ISO/IEC 27005 (369790)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Řízení rizik bezpečnosti informací
Katalogové číslo: 93071 Cena: 570 Kč

ČSN ISO/IEC 27007 (369790)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Směrnice pro audit systémů řízení bezpečnosti informací
Katalogové číslo: 93072 Cena: 340 Kč

ČSN EN 12201-3 +A1 (646410)
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen (PE) – Část 3: Tvarovky
Katalogové číslo: 93185 Cena: 440 Kč

ČSN EN 1555-3 +A1 (646412)
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 3: Tvarovky
Katalogové číslo: 93184 Cena: 350 Kč

ČSN EN 14275 (656007)
Motorová paliva – Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty – Vzorkování z výdejních pistolí veřejných a neveřejných čerpacích stanic
Katalogové číslo: 93277 Cena: 230 Kč

ČSN EN 14274 (656502)
Motorová paliva – Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty – Systém monitorování kvality paliv
Katalogové číslo: 93278 Cena: 340 Kč

ČSN EN 1744-1 +A1 (721196)
Zkoušení chemických vlastností kameniva – Část 1: Chemický rozbor
Katalogové číslo: 93254 Cena: 550 Kč

ČSN 72 2072-1 (722072)
Popílek pro stavební účely – Část 1: Popílek jako aktivní složka maltovin
Katalogové číslo: 93255 Cena: 190 Kč

ČSN EN 1991-4 ed. 2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
Katalogové číslo: 93276 Cena: 770 Kč

ČSN EN 1998-3 ed. 2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb
Katalogové číslo: 93114 Cena: 570 Kč

ČSN EN 1993-4-1 ed. 2 (731441)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 4-1: Zásobníky
Katalogové číslo: 93086 Cena: 770 Kč

ČSN EN 40-3-1 (732093)
Osvětlovací stožáry – Část 3-1: Návrh a ověření – Charakteristické hodnoty zatížení
Katalogové číslo: 93351 Cena: 230 Kč

ČSN 73 6222 (736222)
Zatížitelnost mostů pozemních komunikací
Katalogové číslo: 92023 Cena: 350 Kč