Výběr nových norem [březen 2013]

ČSN IEC 62648 (013766)
Grafické značky pro použití na předmětech – Pokyny pro začlenění grafických značek do publikací IEC
Katalogové číslo: 92507 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17065 (015256)
Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby
Katalogové číslo: 92424 Cena: 440 Kč

ČSN EN ISO 3691-1 (268812)
Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů
Katalogové číslo: 92498 Cena: 440 Kč

ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení – Svítidla a světelná instalace
Katalogové číslo: 92139 Cena: 340 Kč

ČSN EN 60079-0 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 0: Zařízení – Obecné požadavky
Katalogové číslo: 92428 Cena: 770 Kč

ČSN EN 61000-4-4 ed. 3 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-4: Zkušební a měřicí technika – Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů – Zkouška odolnosti
Katalogové číslo: 92421 Cena: 440 Kč

ČSN EN 60034-18-34 (350000)
Točivé elektrické stroje – Část 18-34: Funkční hodnocení izolačních systémů – Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí – Hodnocení termomechanické odolnosti izolačních systémů
Katalogové číslo: 92116 Cena: 230 Kč

ČSN IEC 60076-10-1 (351001)
Výkonové transformátory – Část 10-1: Stanovení hladin hluku – Směrnice pro používání
Katalogové číslo: 92160 Cena: 440 Kč

ČSN EN 60900 ed. 3 (359704)
Práce pod napětím – Ruční nářadí používané do AC 1 000 V a DC 1 500 V
Katalogové číslo: 92517 Cena: 440 Kč

ČSN EN 50574 (369082)
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování zařízení s ukončenou životností, pocházející z domácností, která obsahují těkavé fluoruhlovodíky nebo těkavé uhlovodíky
Katalogové číslo: 92520 Cena: 350 Kč

ČSN EN 1839 (389603)
Stanovení mezí výbušnosti plynů a par
Katalogové číslo: 92506 Cena: 340 Kč

ČSN EN 12258-1 (421403)
Hliník a slitiny hliníku – Termíny a definice – Část 1: Obecné termíny
Katalogové číslo: 92230 Cena: 945 Kč

ČSN EN 636 (492419)
Překližované desky – Požadavky
Katalogové číslo: 92547 Cena: 230 Kč

ČSN EN 16261-4 (668301)
Pyrotechnické výrobky – Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 – Část 4: Minimální požadavky na označování štítkem a návody k použití
Katalogové číslo: 92485 Cena: 190 Kč

ČSN EN 16256-2 (668302)
Pyrotechnické výrobky – Divadelní pyrotechnické výrobky – Část 2: Kategorie divadelních pyrotechnických výrobků
Katalogové číslo: 92483 Cena: 190 Kč

ČSN EN 934-3 +A1 (722326)
Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Část 3: Přísady do malty pro zdění – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
Katalogové číslo: 92533 Cena: 230 Kč

ČSN EN 15732 (727238)
Lehké výplňové a tepelněizolační výrobky pro použití v inženýrských stavbách – Výrobky z lehkého kameniva z expandovaného jílu (LWA)
Katalogové číslo: 92513 Cena: 350 Kč

ČSN EN 1365-1 (730854)
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 1: Stěny
Katalogové číslo: 92527 Cena: 340 Kč

ČSN EN 15933 (838120)
Kaly, upravený bioodpad a půdy – Stanovení pH
Katalogové číslo: 92538 Cena: 190 Kč