Pozvánka na workshop – Komentované vydání FDIS 9001:2008

Workshop „Komentované vydání FDIS 9001:2008“ se bude konat dne 8. prosince 2008 od 10 hodin v zasedací místnosti List konferenčního centra ČNI na Biskupském dvoře 5 v Praze.

Přednášející si dávají za cíl seznámit odbornou veřejnost s aktuálními informacemi z TNK 6 „Management kvality a prokazování kvality“ a prezentovat Komentované vydání FDIS 9001, které bylo vydáno ve spolupráci s ČSJ v říjnu 2008.

V rámci workshopu zazní následující témata:

– Aktuální informace z TNK 6
– Úvod ke komentovanému vydání a očekávané změny
– Seznámení s přílohami komentáře
– Slovník a používání odborných termínů
– Výklad změn a doplňků
– Praktická aplikace: „Audit naruby“
– Jak se změny týkají certifikovaných subjektů
– Diskuse
– Závěr

Program workshopu a informace k přihlašování naleznete v přiloženém PDF souboru (formát Adobe PDF; 1.4 MB)

IN-EL – Svazek 80 – Dimenzování a jištění elektrických zařízení – tabulky a příklady (druhé aktualizované vydání)

V tomto vydání jsou zohledněny požadavky nových technických norem a to zejména pokud se týká dimenzování vedení (ČSN 33 2000-5-523), jištění vodičů (ČSN 33 2000-4-43), ochrany před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením a požadavků na pospojování (ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54), ochran obvodů u strojních zařízení (ČSN 60204-1) a v celé publikaci je upravena terminologie podle pravidel, jak jsou v současné době normalizována (viz především ČSN IEC 60050-826).

V první části si příručka vzala za cíl ukázat, v čem spočívají zásady jištění. V prvé řadě zde byl podrobně specifikovaný záměr vydavatele. V druhé části příručka obsahuje nové tabulky, z nichž se dá velice rychle a jednoduše zjistit, jak který vodič za jakých podmínek jistit. Tabulky jsou uvedeny výkladem a vysvětlením zásad, z nichž se při jištění elektrických vedení a zařízení vychází. Čtenář zde nalezne návod, jak v jednotlivých případech postupovat.

Publikaci si můžete objednat v naší internetové prodejně za 230 Kč.

ČSN EN ISO 14001 (2005)

Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

– **Třídicí znak:** 010901
– **Katalogové číslo:** 73439
– **Cena:** 635 Kč
– **Datum schválení:** červen 2005
– **Formát:** A4

Normu ČSN EN ISO 14001 (010901) můžete zakoupit v naší internetové prodejně.

Norma ISO 14001:2004 je první revizí normy ISO 14001 z roku 1996. Systémy environmentálního managementu dosáhly od publikování první ISO normy v roce 1996 značného rozšíření ve světě (přes 70 tisíc certifikací) i v České republice (přes 1000 certifikací) a masivního uplatnění v organizacích různých velikostí a oborů, samostatně nebo v souběhu, kombinaci resp. integraci s dalšími systémy managementu (především systémem managementu jakosti a systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu tak, aby organizaci umožnila vytvořit a zavést politiku a stanovit cíle, které zahrnou požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na organizaci vztahují a informace o významných environmentálních aspektech. Týká se těch environmentálních aspektů, které organizace identifikovala a které může řídit a těch, na které může mít vliv. Norma sama o sobě nestanovuje specifická kritéria environmentálního profilu.

Norma organizacím umožňuje: a) vytvořit, zavést, udržovat a zlepšovat systém environmentálního managementu, b) ujistit se o shodě s environmentální politikou, kterou vyhlásily, c) prokázat shodu s touto mezinárodní normou 1) učiněním vlastního rozhodnutí a vydáním vlastního prohlášení, nebo 2) požádáním o potvrzení své shody stranami, které mají na organizaci zájem, jako jsou zákazníci, nebo 3) požádáním o potvrzení svého vlastního prohlášení stranou, která je z pohledu organizace externí stranou, nebo 4) požádáním o certifikaci/registraci svého systému environmentálního managementu externí organizací. Všechny požadavky uvedené v této mezinárodní normě jsou určeny k tomu, aby byly včleněny do jakéhokoli systému environmentálního managementu. Rozsah jejich uplatnění závisí na takových faktorech jako jsou environmentální politika organizace, povaha jejích činností, výrobků a služeb, lokalita a podmínky, v nichž pracuje. V příloze A tato mezinárodní norma poskytuje informativní návod k jejímu použití. Dodatečný text přílohy A má informativní charakter a jeho účelem je zabránit mylnému výkladu požadavků obsažených v kapitole 4 této mezinárodní normy. Informace uvedené v příloze A týkající se požadavků kapitoly 4 nejsou zamýšleny jako doplnění, vyloučení, nebo jakákoli úprava těchto požadavků.

ČSN EN ISO 9001 ed. 2 (2002)

Systémy managementu jakosti – Požadavky

– **Třídicí znak:** 010321
– **Katalogové číslo:** 64317
– **Cena:** 725 Kč
– **Datum schválení:** březen 2002
– **Formát:** A4

Normu ČSN EN ISO 9001 ed. 2 (010321) můžete zakoupit v naší internetové prodejně.

Tato norma byla v dubnu 2009 nahrazena revidovaným vydáním ČSN EN ISO 9001.

V této normě jsou specifikovány požadavky na systém managementu jakosti v případech, kdy organizace potřebuje prokázat svoji schopnost trvale poskytovat výrobek, který splňuje požadavky zákazníka a příslušné požadavky předpisů a kdy má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka, a to efektivní aplikací tohoto systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování.

Tato norma obsahuje text ĆSN EN ISO 9001:2001, ve znění Opravy 1.

ČSN EN ISO 9000 : 2006

Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

– **Třídicí znak:** 010300
– **Katalogové číslo:** 75682
– **Cena:** 760 Kč
– **Datum schválení:** duben 2006
– **Formát:** A4

Normu ČSN EN ISO 9000:2006 (010300) můžete zakoupit v naší internetové prodejně.

V této mezinárodní normě jsou popsány základy a zásady systémů managementu kvality, které jsou předmětem norem souboru ISO 9000 a jsou definovány související termíny. Tato mezinárodní norma se týká: a) organizací, které se snaží získat výhody uplatňováním systému managementu kvality, b) organizací, které se snaží získat důvěru, že jejich dodavatelé požadavky na produkty splní, c) uživatelů produktů, d) všech, kteří mají zájem na vzájemném pochopení terminologie používané v managementu kvality (např. dodavatelé, zákazníci, kompetentní orgány), e) všech osob, jak interních, tak externích vůči organizaci, které posuzují systém managementu kvality nebo provádějí jeho audit z hlediska shody s požadavky ISO 9001 (např. auditoři, kompetentní orgány, certifikační/registrační orgány), f) všech osob, jak interních, tak externích vůči organizaci, které poskytují poradenství nebo školení/výcvik týkající se systému managementu kvality, který je vhodný pro tuto organizaci, g) zpracovatelů souvisících norem.