IN-EL – Svazek 80 – Dimenzování a jištění elektrických zařízení – tabulky a příklady (druhé aktualizované vydání)

V tomto vydání jsou zohledněny požadavky nových technických norem a to zejména pokud se týká dimenzování vedení (ČSN 33 2000-5-523), jištění vodičů (ČSN 33 2000-4-43), ochrany před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením a požadavků na pospojování (ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54), ochran obvodů u strojních zařízení (ČSN 60204-1) a v celé publikaci je upravena terminologie podle pravidel, jak jsou v současné době normalizována (viz především ČSN IEC 60050-826).

V první části si příručka vzala za cíl ukázat, v čem spočívají zásady jištění. V prvé řadě zde byl podrobně specifikovaný záměr vydavatele. V druhé části příručka obsahuje nové tabulky, z nichž se dá velice rychle a jednoduše zjistit, jak který vodič za jakých podmínek jistit. Tabulky jsou uvedeny výkladem a vysvětlením zásad, z nichž se při jištění elektrických vedení a zařízení vychází. Čtenář zde nalezne návod, jak v jednotlivých případech postupovat.

Publikaci si můžete objednat v naší internetové prodejně za 230 Kč.

Komentář k ČSN 73 6110

– **Katalogové číslo:** 91585
– **Cena:** 509,- Kč
– **Datum vydání:** listopad 2007
– **Počet stran:** 28
– **Formát:** A4

Komentář k ČSN 73 6110 můžete zakoupit v naší internetové prodejně.

Komentář k ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací rozšiřuje vybraná ustanovení normy o doplňující informace, které jsou zaměřeny na praktickou aplikaci¨v různých situacích navrhování místních komunikací. Komentář dále zdůrazňuje obecné prvky bezpečnosti, prvky ochrany chodců, preferenci veřejné hromadné dopravy, zklidňování dopravy a klade důraz na omezení dominance automobilové dopravy. Také rozvíjí ducha normy ve snaze o využití jednotlivých ustanovení normy k tvorbě přívětivého veřejného uličního prostoru, docílení smysluplné a účelné jednoty mezi principy a řešeními dopravně inženýrskými a urbanistickými.

Komentář k ČSN 73 6110 .<>

Snahou komentáře je také upozornit na ty principy a články normy, které omezují prostorové nároky automobilové dopravy, a to s cílenými důsledky na zklidňování dopravy. Komentář nenahrazuje normu, text normy se neopakuje, komentář se na něj odvolává a dále jej rozvádí.

Součástí Komentáře je i CD s fotografickou dokumentací ke komentáři.

ČSN OHSAS 18001:2008

OHSAS 18001 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky

Nová norma ČSN OHSAS 18001 byla vyhlášena v březnovém věstníku a vydána v dubnu 2008. Objednat si ji můžete v naší internetové prodejně.

ČSN OHSAS 18001

Na základě rezoluce přijaté pracovní skupinou OHSAS bylo stanoveno přechodné období pro zavedení systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle požadavků této normy do 1. července 2009. K tomuto dni končí platnost specifikace OHSAS 18001:1999.

ČNI doporučuje zachovat toto přechodné období i pro zavedení systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle požadavků této ČSN.

Pro organizace, které se teprve rozhodují nebo začínají s přípravami na certifikaci podle BS OHSAS 18001 doporučujeme využít normu BS OHSAS 18002 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Směrnice pro zavádění OHSAS 18001. Na její revizi nyní pracovní skupina OHSAS pracuje. Vydání revidovaného znění BS OHSAS 18002 se předpokládá ve třetím čtvrtletí roku 2008. Následně bude vydána i ČSN OHSAS 18002.

V novém vydání se objevuje řada změn, které jsou výsledkem již získaných zkušeností s prvním vydáním normy BS OHSAS 18001:1999 z více než 80 zemí, kde byla tato norma využívána. V současné době lze odhadovat počet certifikovaných organizací podle BS OHSAS 18001 téměř na 20000.
Na zpracování revidovaného znění se podílely skupiny expertů z 26 zemí celého světa.
Revidované znění normy klade větší důraz na ?zdraví? než pouze na ?bezpečnost?. Je zřetelně strukturováno podle ISO 14001 tak, aby umožňovalo zavedení ?integrovaných systémů managementu?.

Dále jsou uvedeny některé další změny oproti předcházejícímu vydání:
– Dokument OHSAS 18001 je vydán jako norma, nikoliv jako specifikace, jak tomu bylo v předchozím vydání. To vyjadřuje rostoucí zájem o přijetí OHSAS 18001 jako základu pro národní normy pro systémy managementu BOZP.
* Diagram modelu ?Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej? je uveden pouze v úvodu v plném rozsahu a nikoli jako dílčí schéma na začátku každé hlavní kapitoly.
* Citované publikace jsou omezeny výhradně na mezinárodní dokumenty.
* Byly doplněny nové definice a stávající definice byly revidovány.
* Bylo dosaženo lepší kompatibility s ISO 9001:2000.
* Termín ?přípustné riziko? bylo nahrazeno termínem ?přijatelné riziko?.
* Termín ?nehoda? je nyní obsažen v termínu ?incident?.
* Definice termínu ?nebezpečí? se již nevztahuje k ?poškození majetku nebo poškození pracovního prostředí?.
* Ustanovení 4.3.3 a 4.3.4 byly spojeny v souladu s ISO 14001:2004.
* Je zaveden nový požadavek týkající se hierarchie způsobu řízení jako části plánování BOZP.
* Je srozumitelněji určen management změny.
* Je zařazeno nové ustanovení ?Hodnocení souladu? .
* Jsou uvedeny nové požadavky na spoluúčast a konzultaci v souladu s ISO 14001:2004.
* Jsou uvedeny nové požadavky na vyšetřování incidentů.

Grafické značky na předmětech

Výběr elektrotechnických značek z databáze IEC 60417

Český normalizační úřad společně s dalšími institucemi zveřejnil zdarma ke stažení publikaci Grafické značky na předmětech – Výběr elektrotechnických značek z databáze IEC 60417. Spotřebitelům tato publikace umožní pochopit význam nejrůznějších značek a symbolů, které se vyskytují na elektrických zařízeních, případně v jejich návodech k použití.

Odkaz ke stažení publikace Grafické značky na předmětech ve formátu Adobe PDF (1,3 MB)