ČSN 73 6201:2008

Projektování mostních objektů

– **Třídicí znak:** 736201
– **Katalogové číslo:** 81713
– **Cena:** 985 Kč
– **Datum schválení:** říjen 2008
– **Formát:** A4

Normu ČSN 73 6201 (736201) můžete zakoupit v naší internetové prodejně.

ČSN 73 6201 platí pro projektování nově navrhovaných mostních objektů (tj. mosty trvalé i zatímní, propustky a lávky) a opěrných zdí, které se nacházejí na dráze celostátní a drahách regionálních s rozchodem koleje 1 435 mm a traťovou rychlostí do 200 km/h včetně, na vlečkách s rozchodem 1 435 mm, na speciálních drahách (metro), na tramvajových, trolejbusových a lanových (pozemních) drahách, na veřejných i neveřejných pozemních komunikacích a na jiných komunikačních prostranstvích. Norma stanovuje požadavky a podmínky pro prostorové uspořádání, konstrukci, vybavení a umístění cizích zařízení na výše uvedených objektech. Normu lze použít v přiměřeném rozsahu pro návrh oprav a rekonstrukcí stávajících mostních objektů a opěrných zdí, pro projektování nově navrhovaných mostních objektů a opěrných zdí na tratích s rozchodem koleje menším než 1 435 mm. Normu lze též použít pro návrh prostorového uspořádání technologických zařízení, které se dotýkají dopravního prostoru, tj. pro návrh objektů s konstrukcí mostům podobnou (např. točnice, přesuvny, váhy, výklopníky, portálové jeřáby, ochozy, dopravníky, návěstní krakorce a lávky, portály a mýtné brány apod.)

Pro dosavadní objekty platí tato norma v rozsahu vymezeném příslušnými články a ve využitelném rozsahu ostatních článků. Norma neplatí pro prostorové uspořádání tunelů, průjezdů halovými objekty, domy apod. Mnohé články mají vysloveně bezpečnostní charakter (např. 15.15. Svodidla apod.). Tato norma plně nahrazuje ČSN 73 6201 z února 1995. Normu je nutno používat společně s normami uvedenými v kapitole Citované normativní dokumenty a se souvisícími normami.