ČSN ISO 45001 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití (náhrada OHSAS 18001 a OHSAS 18002)

ČSN ISO 45001 specifikuje požadavky na systém managementu BOZP a poskytuje návod k jeho používání. Umožňuje organizacím zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště, zabránit pracovním úrazům, poškození zdraví a také aktivně zlepšovat výkonnost v oblasti BOZP.

Je použitelná ve všech organizacích bez ohledu na velikost podniku, odvětví nebo charakter podnikání. Je navržena tak, aby se dala integrovat s procesy managementu, které již jsou v organizaci zavedené, a má stejnou strukturu (high-level structure HLS) jako další normy systémů managementu, např. ISO 9001 (management kvality) a ISO 14001 (environmentální management).

Používá jednoduchý model Plan-Do-Check-Act (PDCA), který poskytuje rámec organizacím plánovat tak, jak potřebují, za účelem minimalizovat riziko nebezpečí. Opatření by měla mířit na problémy, které mohou vést k dlouhodobým zdravotním obtížím a k pracovní neschopnosti, a také k situacím, u nichž může docházet k pracovním úrazům.

ČSN ISO 45001 nahrazuje ČSN OHSAS 18001 z března 2008 a ČSN OHSAS 18002 z července 2009. Organizace nyní certifikované podle OHSAS 18001 mají 3 roky na dosažení souladu s novou ISO 45001. Mezinárodní akreditační fórum (IAF) vytvořilo požadavky na přechod, které by měly pomoci certifikovaným organizacím, certifikačním orgánům, akreditačním orgánům a dalším subjektům se na přechod připravit.

Nové vydání ISO 9000, ISO 9001 a ISO 14001

V únoru a březnu 2016 byly vydány nové verze tří norem k systému managementu:

Všechny uvedené normy můžete zakoupit v naší internetové prodejně.

Nová vydání ISO 9001 a ISO 14001 [aktualizováno 6. 10. 2015]

Konečné verze technických norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 byly vydány Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) a byly převzaty Evropským výborem pro normalizaci (CEN).

V českém jazyce budou normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 vydány v únoru 2016..

Pokud chcete dostat e-mail, jakmile budou nová vydání dostupná, zadejte svou e-mailovou adresu na naší stránce.

Výběr nových norem [září 2015]

ČSN EN 61082-1 ed. 3 (013780)
Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice – Část 1: Pravidla
Katalogové číslo: 98230 Cena: 770 Kč

ČSN EN 13953 (078463)
Zařízení a příslušenství na LPG – Pojistné ventily pro znovuplnitelné lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG)
Katalogové číslo: 98168 Cena: 340 Kč

ČSN EN 14912 (078492)
Zařízení a příslušenství na LPG – Kontrola a údržba ventilů lahví na LPG při periodické kontrole lahví
Katalogové číslo: 98448 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 4064-1 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 1: Metrologické a technické požadavky
Katalogové číslo: 97561 Cena: 440 Kč

ČSN EN ISO 4064-5 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 5: Požadavky na instalaci
Katalogové číslo: 97566 Cena: 230 Kč

ČSN EN 60092-507 ed. 2 (326611)
Elektrická instalace na plavidlech – Část 507: Malá plavidla
Katalogové číslo: 98271 Cena: 570 Kč

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné atmosféry s hořlavým prachem
Katalogové číslo: 98319 Cena: 350 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN CLC/TS 50576 (347113)
Elektrické kabely – Rozšířená aplikace výsledků zkoušek reakce na oheň
Katalogové číslo: 97547 Cena: 230 Kč

ČSN EN 61439-5 ed. 2 (357107)
Rozváděče nízkého napětí – Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě
Katalogové číslo: 98007 Cena: 350 Kč

ČSN EN 60810 ed. 3 (360181)
Světelné zdroje pro silniční vozidla – Požadavky na provedení
Katalogové číslo: 98306 Cena: 590 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 62776 (360701)
Dvoupaticové LED světelné zdroje konstruované jako náhrada zářivek – Požadavky na bezpečnost
Katalogové číslo: 98458 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 50615 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Zvláštní požadavky na zařízení pro prevenci a potlačení požáru u elektrických varných desek (varných povrchů)
Katalogové číslo: 98451 Cena: 230 Kč

ČSN EN 15755-1 (701095)
Sklo ve stavebnictví – Sklo se samolepicí polymerovou fólií – Část 1: Definice a požadavky
Katalogové číslo: 98225 Cena: 340 Kč

ČSN EN 12326-1 ed. 2 (721891)
Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady – Část 1: Specifikace pro břidlici a karbonátovou břidlici
Katalogové číslo: 98047 Cena: 440 Kč

ČSN 74 6101 (746101)
Dřevěná okna – Základní ustanovení
Katalogové číslo: 95864 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 9999 (841001)
Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením – Klasifikace a terminologie
Katalogové číslo: 97035 Cena: 770 Kč

ČSN EN 1253-1 (136366)
Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 1: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm
Katalogové číslo: 97772 Cena: 350 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 1253-2 (136366)
Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky
Katalogové číslo: 97773 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 9110 (310414)
Systémy managementu kvality – Požadavky pro organizace letecké údržby
Katalogové číslo: 97736 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 16601-10 (310501)
Management kosmického projektu – Plánování a realizace projektu
Katalogové číslo: 97740 Cena: 550 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN P CEN/TS 54-32 (342710)
Elektrická požární signalizace – Část 32: Projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržba hlasových výstražných systémů
Katalogové číslo: 98236 Cena: 590 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 60065 ed. 2 (367000)
Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje – Požadavky na bezpečnost
Katalogové číslo: 98327 Cena: 1150 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 16627 (730904)
Udržitelnost staveb – Posuzování ekonomických vlastností budov – Výpočtové metody
Katalogové číslo: 98170 Cena: 570 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 14471 +A1 (734215)
Komíny – Systémové komíny s plastovými vložkami – Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 97688 Cena: 770 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

Výběr nových norem [červenec 2015]

ČSN EN ISO 17450-2 (014103)
Geometrické specifikace produktu (GPS) – Obecné pojmy – Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory a nejistoty
Katalogové číslo: 97625 Cena: 340 Kč

ČSN ISO 21771 (014630)
Ozubená kola – Čelní kola a soukolí s evolventním ozubením – Pojmy a geometrie
Katalogové číslo: 97040 Cena: 770 Kč

ČSN ISO 1328-1 (014682)
Čelní ozubená kola – Soustava přesnosti ISO – Část 1: Definice a mezní úchylky vztažené na stejnolehlé boky zubů ozubeného kola
Katalogové číslo: 97044 Cena: 570 Kč

ČSN ISO 20807 (015004)
Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace pracovníků pro omezené použití nedestruktivního zkoušení
Katalogové číslo: 97997 Cena: 350 Kč

ČSN EN ISO 10664 (021045)
Vnitřní hexalobulár pro šrouby
Katalogové číslo: 97626 Cena: 190 Kč

ČSN EN 442-1 ed. 2 (061100)
Otopná tělesa – Část 1: Technické specifikace a požadavky
Katalogové číslo: 97818 Cena: 350 Kč

ČSN EN 442-2 (061100)
Otopná tělesa – Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování
Katalogové číslo: 97820 Cena: 590 Kč

ČSN EN 16430-1 (061170)
Ventilátorem vybavená otopná tělesa, konvektory a zapuštěné konvektory – Část 1: Technické specifikace a požadavky
Katalogové číslo: 97821 Cena: 230 Kč

ČSN EN 14140 (078442)
Zařízení a příslušenství na LPG – Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) – Alternativní návrh a konstrukce
Katalogové číslo: 97853 Cena: 550 Kč

ČSN ISO 242 (220808)
Tvrdokovové břitové destičky pájené na soustružnické nástroje
Katalogové číslo: 97633 Cena: 190 Kč

ČSN ISO 883 (220912)
Vyměnitelné břitové destičky tvrdokovové (karbidové) se zaoblenou špičkou, bez upínacího otvoru – Rozměry
Katalogové číslo: 97632 Cena: 230 Kč

ČSN EN 1915-4 +A1 (319322)
Pozemní zařízení pro letadla – Všeobecné požadavky – Část 4: Metody měření a snížení hluku
Katalogové číslo: 97850 Cena: 340 Kč

ČSN IEC 60092-350 (326611)
Elektrická instalace na plavidlech – Část 350: Obecné konstrukční požadavky a zkušební metody napájecích, ovládacích a přístrojových kabelů pro lodní a pobřežní použití
Katalogové číslo: 97579 Cena: 550 Kč

ČSN EN 60079-26 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga
Katalogové číslo: 97782 Cena: 230 Kč

ČSN EN 62035 ed. 2 (360220)
Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) – Požadavky na bezpečnost
Katalogové číslo: 97676 Cena: 550 Kč

ČSN EN 1838 (360453)
Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení
Katalogové číslo: 95887 Cena: 230 Kč

ČSN EN 60335-2-103 ed. 2 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken
Katalogové číslo: 97665 Cena: 550 Kč

ČSN EN 60086-4 ed. 3 (364110)
Primární baterie – Část 4: Bezpečnost lithiových baterií
Katalogové číslo: 97660 Cena: 440 Kč

ČSN EN 15752-1 (701090)
Sklo ve stavebnictví – Samolepicí polymerová fólie – Část 1: Definice a požadavky
Katalogové číslo: 97572 Cena: 350 Kč

ČSN ISO 13611 (761502)
Tlumočnické služby – Směrnice pro komunitní tlumočení
Katalogové číslo: 97922 Cena: 340 Kč

ČSN EN 14159 (804442)
Textilní podlahové krytiny – Tolerance (lineárních) rozměrů kusových koberců, běhounů, kobercových dlaždic a koberců pro celoplošné pokrytí a tolerance střídy vzoru – Požadavky
Katalogové číslo: 97790 Cena: 230 Kč

ČSN EN 16471 (832146)
Přilby pro hasiče – Přilby pro likvidaci požárů v otevřeném terénu
Katalogové číslo: 97965 Cena: 230 Kč

ČSN EN 1466 (943410)
Výrobky pro péči o dítě – Přenosná lůžka a nosné konstrukce – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 97784 Cena: 350 Kč

ČSN EN 12645 (257013)
Měřidla tlaku v pneumatikách – Přístroje pro kontrolu tlaku a/nebo huštění pneumatik motorových vozidel – Metrologie, požadavky a zkoušení
Katalogové číslo: 97003 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 54-26 (342710)
Elektrická požární signalizace – Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého – Bodové hlásiče
Katalogové číslo: 97554 Cena: 590 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 54-27 (342710)
Elektrická požární signalizace – Část 27: Hlásiče kouře pro potrubí
Katalogové číslo: 97549 Cena: 590 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 54-29 (342710)
Elektrická požární signalizace – Část 29: Multisenzorové hlásiče požáru – Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových a teplotních senzorů
Katalogové číslo: 97555 Cena: 770 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 61439-5 ed. 2 (357107)
Rozváděče nízkého napětí – Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě
Katalogové číslo: 97754 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

Výběr nových norem [červen 2015]

ČSN EN ISO 2538-1 (014133)
Geometrické specifikace produktu (GPS) – Klíny – Část 1: Řady úhlů a sklonů
Katalogové číslo: 97622 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 2538-2 (014133)
Geometrické specifikace produktu (GPS) – Klíny – Část 2: Kótování a tolerování
Katalogové číslo: 97623 Cena: 230 Kč

ČSN P CEN/TS 16635 (287251)
Železniční aplikace – Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace – Zařízení a prvky interiéru drážních vozidel – Toalety
Katalogové číslo: 97534 Cena: 230 Kč

ČSN IEC 60050-651 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 651: Práce pod napětím
Katalogové číslo: 96597 Cena: 590 Kč

ČSN EN 60127-2 ed. 3 (354730)
Miniaturní pojistky – Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky
Katalogové číslo: 97599 Cena: 440 Kč

ČSN EN 62137-4 (359391)
Technologie montáže elektroniky – Část 4: Metody zkoušek trvanlivosti pro pájené spoje povrchově montovaných pouzder s vývody typu plošné pole
Katalogové číslo: 97559 Cena: 440 Kč

ČSN EN 60704-2-1 ed. 3 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-1: Zvláštní požadavky na vysavače
Katalogové číslo: 97640 Cena: 230 Kč

ČSN EN 62353 ed. 2 (364893)
Zdravotnické elektrické přístroje – Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů
Katalogové číslo: 97147 Cena: 550 Kč

ČSN EN 62368-1 (367000)
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie – Část 1: Bezpečnostní požadavky
Katalogové číslo: 97500 Cena: 1950 Kč

ČSN EN ISO 660 (588756)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje – Stanovení čísla kyselosti a kyselosti
Katalogové číslo: 97571 Cena: 230 Kč

ČSN ISO 10508 (646477)
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Návod pro klasifikaci a navrhování
Katalogové číslo: 97539 Cena: 230 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN 72 1006 (721006)
Kontrola zhutnění zemin a sypanin
Katalogové číslo: 97558 Cena: 440 Kč

ČSN EN 1634-1 (730852)
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken
Katalogové číslo: 97140 Cena: 590 Kč

ČSN EN 16481 (731703)
Dřevěná schodiště – Navrhování únosnosti – Metody výpočtu
Katalogové číslo: 97540 Cena: 550 Kč

ČSN P 73 2450 (732450)
Vláknobeton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
Katalogové číslo: 97286 Cena: 340 Kč

ČSN EN 1263-2 (738114)
Dočasné stavební konstrukce – Záchytné sítě – Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí
Katalogové číslo: 97615 Cena: 230 Kč

ČSN EN 1013 +A1 (747707)
Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy – Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 97580 Cena: 550 Kč

ČSN EN 71-3 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků
Katalogové číslo: 97578 Cena: 440 Kč

ČSN EN 54-31 (342710)
Elektrická požární signalizace – Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru – Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzorů oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů
Katalogové číslo: 97123 Cena: 945 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 50290-4-1 ed. 2 (347820)
Komunikační kabely – Část 4-1: Všeobecně k používání kabelů – Podmínky prostředí a bezpečnostní hlediska
Katalogové číslo: 97307 Cena: 230 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 50290-4-2 ed. 2 (347820)
Komunikační kabely – Část 4-2: Všeobecně k používání kabelů – Pokyn pro použití
Katalogové číslo: 97292 Cena: 350 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

Výběr nových norem [květen 2015]

ČSN ISO 55000 (010375)
Management aktiv – Přehled, zásady a terminologie
Katalogové číslo: 97512 Cena: 350 Kč

ČSN EN 16646 (010665)
Údržba – Údržba v rámci managementu fyzického majetku
Katalogové číslo: 97202 Cena: 350 Kč

ČSN EN 1330-1 (015005)
Nedestruktivní zkoušení – Terminologie – Část 1: Seznam obecných termínů
Katalogové číslo: 97424 Cena: 230 Kč

ČSN EN 15502-2-2 (075316)
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 2-2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1
Katalogové číslo: 96780 Cena: 550 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 1591-1 (131551)
Příruby a přírubové spoje – Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů – Část 1: Výpočet
Katalogové číslo: 97212 Cena: 570 Kč

ČSN EN 545 (132070)
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spoje pro vodovodní potrubí – Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 97242 Cena: 590 Kč

ČSN EN 13001-3-3 (270105)
Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 3-3: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kontaktů kolo/kolejnice
Katalogové číslo: 97223 Cena: 340 Kč

ČSN EN 81-20 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů
Katalogové číslo: 96969 Cena: 945 Kč

ČSN EN 81-50 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent
Katalogové číslo: 96966 Cena: 590 Kč

ČSN EN 60079-2 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem „p“
Katalogové číslo: 97182 Cena: 570 Kč

ČSN EN 50110-1 ed. 3 (343100)
Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 97143 Cena: 440 Kč

ČSN IEC/TR 61439-0 (357107)
Rozváděče nízkého napětí – Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů
Katalogové číslo: 97082 Cena: 550 Kč

ČSN EN 1672-1 (512000)
Potravinářské stroje – Základní pojmy – Část 1: Bezpečnostní požadavky
Katalogové číslo: 97519 Cena: 550 Kč

ČSN EN 1990 ed. 2 (730002)
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
Katalogové číslo: 97283 Cena: 770 Kč

ČSN 73 6132 (736132)
Stavba vozovek – Kationaktivní asfaltové emulze
Katalogové číslo: 97196 Cena: 190 Kč

ČSN EN 16034 (747050)
Dveře, vrata a otevíravá okna – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
Katalogové číslo: 97195 Cena: 350 Kč

ČSN EN 16506 (756308)
Způsoby renovace odvodňovacích a stokových systémů – Vložkování pevně ukotvenou vnitřní plastovou vrstvou (RAPL)
Katalogové číslo: 97248 Cena: 340 Kč

ČSN ISO 14785 (761203)
Turistické informační kanceláře – Informační a recepční služby pro turisty – Požadavky
Katalogové číslo: 97417 Cena: 230 Kč

ČSN EN 1789 +A2 (842110)
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení – Silniční ambulance
Katalogové číslo: 97214 Cena: 550 Kč

ČSN EN 13718-1 (842120)
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení – Letecké ambulance – Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky používané v leteckých ambulancích
Katalogové číslo: 97213 Cena: 230 Kč