ČSN EN ISO 9000 : 2006

Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

– **Třídicí znak:** 010300
– **Katalogové číslo:** 75682
– **Cena:** 760 Kč
– **Datum schválení:** duben 2006
– **Formát:** A4

Normu ČSN EN ISO 9000:2006 (010300) můžete zakoupit v naší internetové prodejně.

V této mezinárodní normě jsou popsány základy a zásady systémů managementu kvality, které jsou předmětem norem souboru ISO 9000 a jsou definovány související termíny. Tato mezinárodní norma se týká: a) organizací, které se snaží získat výhody uplatňováním systému managementu kvality, b) organizací, které se snaží získat důvěru, že jejich dodavatelé požadavky na produkty splní, c) uživatelů produktů, d) všech, kteří mají zájem na vzájemném pochopení terminologie používané v managementu kvality (např. dodavatelé, zákazníci, kompetentní orgány), e) všech osob, jak interních, tak externích vůči organizaci, které posuzují systém managementu kvality nebo provádějí jeho audit z hlediska shody s požadavky ISO 9001 (např. auditoři, kompetentní orgány, certifikační/registrační orgány), f) všech osob, jak interních, tak externích vůči organizaci, které poskytují poradenství nebo školení/výcvik týkající se systému managementu kvality, který je vhodný pro tuto organizaci, g) zpracovatelů souvisících norem.