Výběr nových norem [03/2007]

V této sérii článků vás budeme každý měsíc informovat o nejdůležitějších nově vydaných normách. Všechny tyto normy si můžete objednat v naší internetové prodejně.

ČSN ISO 10014 (010335)
Management kvality – Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů
Katalogové číslo: 77777 Cena: 720,- Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021 (015257)
Posuzování shody – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu
Katalogové číslo: 77881 Cena: 640,- Kč

ČSN EN 14785 (061230)
Spotřebiče spalující dřevěné pelety k vytápění obytných prostorů – Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 77856 Cena: 760,- Kč

ČSN 06 3090 (063090)
Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů
Katalogové číslo: 77495 Cena: 640,- Kč

ČSN ISO 9927-3 (270041)
Jeřáby – Inspekce – Část 3: Věžové jeřáby
Katalogové číslo: 77475 Cena: 480,- Kč

ČSN ISO 12480-3 (270143)
Jeřáby – Bezpečné používání – Část 3: Věžové jeřáby
Katalogové číslo: 77476 Cena: 480,- Kč

ČSN 33 2000-7-740 (332000)
Elektrické instalace budov – Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech
Katalogové číslo: 77847 Cena: 480,- Kč

ČSN EN 50397-1 (347620)
Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1 kV a do 36 kV včetně – Část 1: Izolované vodiče
Katalogové číslo: 77984 Cena: 480,- Kč

ČSN IEC 60214-2 (351451)
Přepínače odboček – Část 2: Směrnice pro použití
Katalogové číslo: 77542 Cena: 560,- Kč

ČSN EN 60898-2 ed. 2 (354170)
Elektrická příslušenství – Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací – Část 2: Jističe pro střídavý a stejnosměrný proud
Katalogové číslo: 78068 Cena: 420,- Kč

ČSN 35 4516 (354516)
Domovní zásuvky – Dvojpólové zásuvky a vidlice AC 2,5 A 250 V a AC 16 A 250 V
Katalogové číslo: 76617 Cena: 480,- Kč

ČSN 35 6668 (356668)
Jaderné elektrárny – Bloková dozorna – Porovnání IEC 60964 s obdobnými normami pro navrhování dozoren
Katalogové číslo: 77727 Cena: 330,- Kč

ČSN IEC 60568 (356669)
Jaderné elektrárny – Instrumentace důležitá pro bezpečnost – Vnitroreaktorová instrumentace k měření příkonu fluence (toku) neutronů v energetických reaktorech
Katalogové číslo: 77173 Cena: 420,- Kč

ČSN IEC 61225 (356670)
Jaderné elektrárny – Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost – Požadavky na elektrické napájení
Katalogové číslo: 77174 Cena: 480,- Kč

ČSN EN 50164-3 (357605)
Součásti ochrany před bleskem (LPC) – Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště
Katalogové číslo: 77726 Cena: 420,- Kč

ČSN CEN/TR 13201-1 (360455)
Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Výběr tříd osvětlení
Katalogové číslo: 76788 Cena: 560,- Kč

ČSN 38 9683 (389683)
Návod na inertizaci jako prevence proti výbuchu
Katalogové číslo: 77781 Cena: 720,- Kč

ČSN EN 14844 (723061)
Betonové prefabrikáty – Prostorové prvky pro inženýrské sítě
Katalogové číslo: 77758 Cena: 560,- Kč

ČSN 75 0748 (750748)
Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací
Katalogové číslo: 77807 Cena: 420,- Kč

ČSN EN 482 (833625)
Ovzduší na pracovišti – Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek
Katalogové číslo: 78030 Cena: 480,- Kč

ČSN EN ISO 16201 (841007)
Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením – Environmentální ovládací systémy pro každodenní život
Katalogové číslo: 77999 Cena: 420,- Kč

ČSN EN 12183 (841021)
Ručně poháněné vozíky pro osoby se zdravotním postižením – Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 78029 Cena: 560,- Kč

ČSN EN 12184 (841022)
Elektricky poháněné vozíky pro osoby se zdravotním postižením, skútry a jejich nabíječe – Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 77998 Cena: 720,- Kč

ČSN EN 13321-2 (738511)
Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov – Elektronické systémy pro byty a budovy – Část 2: Komunikace KNXnet/IP
Katalogové číslo: 77523 Cena: 990,- Kč