Výběr nových norem [prosinec 2014]

11. 12. 2014

ČSN EN 16247-4 (011505)
Energetické audity – Část 4: Doprava
Katalogové číslo: 96492 Cena: 230 Kč

ČSN 33 2130 ed. 3 (332130)
Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody
Katalogové číslo: 95303 Cena: 440 Kč

ČSN EN 50491-1 (332151)
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 96411 Cena: 190 Kč

ČSN EN 60079-29-3 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 29-3: Detektory plynů – Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů pro detekci plynů
Katalogové číslo: 96432 Cena: 440 Kč

ČSN EN 61850-3 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech – Část 3: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 96139 Cena: 570 Kč

ČSN EN 54-3 ed. 2 (342710)
Elektrická požární signalizace – Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény
Katalogové číslo: 96448 Cena: 590 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 60034-30-1 (350000)
Točivé elektrické stroje – Část 30-1: Třídy účinnosti střídavých motorů provozovaných ze sítě (IE kód)
Katalogové číslo: 96333 Cena: 340 Kč

ČSN EN 12464-2 (360450)
Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory
Katalogové číslo: 96447 Cena: 340 Kč

ČSN ISO/IEC 27035 (369799)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Řízení incidentů bezpečnosti informací
Katalogové číslo: 96190 Cena: 590 Kč

ČSN ISO/IEC 24745 (369887)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Ochrana biometrických informací
Katalogové číslo: 96251 Cena: 550 Kč

ČSN EN 1127-2 (389622)
Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly
Katalogové číslo: 96382 Cena: 350 Kč

ČSN EN 13022-2 (701060)
Sklo ve stavebnictví – Zasklení s konstrukčním tmelem – Část 2: Pravidla montáže
Katalogové číslo: 96442 Cena: 350 Kč

ČSN EN 14190 ed. 2 (722491)
Upravené výrobky ze sádrových desek – Definice, požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 96276 Cena: 350 Kč

ČSN 73 0038 (730038)
Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – Doplňující ustanovení
Katalogové číslo: 96238 Cena: 550 Kč

ČSN ISO 13822 (730038)
Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí
Katalogové číslo: 96239 Cena: 440 Kč

ČSN 73 0043 (730043)
Doplňující pokyny pro ověřování konstrukcí s ohledem na trvanlivost při zatížení prostředím
Katalogové číslo: 96241 Cena: 230 Kč

ČSN ISO 13823 (730043)
Obecné zásady navrhování konstrukcí s ohledem na trvanlivost
Katalogové číslo: 96240 Cena: 440 Kč

ČSN P 74 7250 (747250)
Lehké obvodové pláště – Požadavky na zabudování
Katalogové číslo: 96356 Cena: 230 Kč

ČSN 75 0176 (750176)
Kvalita vod – Názvosloví mikrobiologie vody
Katalogové číslo: 96516 Cena: 945 Kč

ČSN EN 14654-1 (756902)
Řízení a kontrola provozu odvodňovacích a stokových systémů vně budov – Část 1: Čištění
Katalogové číslo: 96431 Cena: 350 Kč

ČSN EN 16350 (832303)
Ochranné rukavice – Elektrostatické vlastnosti
Katalogové číslo: 96311 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 20346 (832502)
Osobní ochranné prostředky – Ochranná obuv
Katalogové číslo: 96502 Cena: 350 Kč


Výběr nových norem [listopad 2014]

12. 11. 2014

ČSN EN 16247-2 (011505)
Energetické audity – Část 2: Budovy
Katalogové číslo: 96284 Cena: 550 Kč

ČSN EN 16247-3 (011505)
Energetické audity – Část 3: Procesy
Katalogové číslo: 96254 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 14253-1 (014100)
Geometrické specifikace produktu (GPS) – Zkouška obrobků a měřidel měřením – Část 1: Pravidla rozhodování pro prokázání shody nebo neshody se specifikacemi
Katalogové číslo: 96277 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 14554-1 (050332)
Požadavky na jakost při svařování – Odporové svařování kovových materiálů – Část 1: Vyšší požadavky na jakost
Katalogové číslo: 96253 Cena: 230 Kč

ČSN EN 12828 +A1 (060205)
Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních otopných soustav
Katalogové číslo: 96137 Cena: 550 Kč

ČSN EN 16203 (268880)
Bezpečnost manipulačních vozíků – Dynamické zkoušky pro ověření příčné stability – Vozíky s protiváhou
Katalogové číslo: 96187 Cena: 230 Kč

ČSN EN 12312-14 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky – Část 14: Nástupní zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující
Katalogové číslo: 96269 Cena: 350 Kč

ČSN 33 2000-5-57 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-57: Koordinace elektrických zařízení pro ochranu, odpojování, spínání a řízení
Katalogové číslo: 96186 Cena: 340 Kč

ČSN EN 60661 ed. 2 (361060)
Metody měření funkce elektrických kávovarů pro domácnost
Katalogové číslo: 96002 Cena: 350 Kč

ČSN EN 60601-2-34 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-34: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro invazivní monitorování krevního tlaku
Katalogové číslo: 95938 Cena: 570 Kč

ČSN EN 643 (501990)
Papír a lepenka – Evropský seznam normalizovaných druhů papíru a lepenky pro recyklaci
Katalogové číslo: 96306 Cena: 230 Kč

ČSN 72 2518 (722518)
Kamenné prvky ke značení
Katalogové číslo: 96033 Cena: 340 Kč

ČSN 74 3282 (743282)
Pevné kovové žebříky pro stavby
Katalogové číslo: 96294 Cena: 350 Kč

ČSN 76 1702 (761702)
Poskytovatelé bezpečnostních služeb – Fyzická ostraha – Požadavky
Katalogové číslo: 96221 Cena: 230 Kč

ČSN P CEN/TS 16611 (910292)
Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti drobnému poškrábání
Katalogové číslo: 96249 Cena: 230 Kč

ČSN EN 71-1 +A3 (943095)
Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti
Katalogové číslo: 96194 Cena: 945 Kč

ČSN EN 71-2 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček – Část 2: Hořlavost
Katalogové číslo: 96192 Cena: 230 Kč

ČSN EN 71-7 (943095)
Bezpečnost hraček – Část 7: Barvy nanášené prsty – Požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 96193 Cena: 570 Kč

ČSN EN 71-13 (943095)
Bezpečnost hraček – Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy
Katalogové číslo: 96191 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 8098 (309043)
Jízdní kola – Požadavky na bezpečnost dětských jízdních kol
Katalogové číslo: 95964 Cena: 550 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN ISO 8586 (560037)
Senzorická analýza – Obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování vybraných posuzovatelů a odborných senzorických posuzovatelů
Katalogové číslo: 96285 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 16656 (977127)
Informační technologie – Radiofrekvenční identifikace pro management – Znaky RFID
Katalogové číslo: 95890 Cena: 550 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 16571 (977128)
Informační technologie – Postup posouzení ochrany osobních údajů v RFID
Katalogové číslo: 95889 Cena: 770 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.


Výběr nových norem [říjen 2014]

14. 10. 2014

ČSN EN ISO 16810 (015023)
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Obecné zásady
Katalogové číslo: 95538 Cena: 230 Kč

ČSN P ISO/IEC TS 17021-3 (015257)
Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 3: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality
Katalogové číslo: 95388 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 27830 (038500)
Kovové a jiné anorganické povlaky – Směrnice pro specifikaci kovových a anorganických povlaků
Katalogové číslo: 96156 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 14555 (050324)
Svařování – Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů
Katalogové číslo: 96143 Cena: 570 Kč

ČSN EN 12252 (078472)
Zařízení a příslušenství na LPG – Výstroj autocisteren na LPG
Katalogové číslo: 96158 Cena: 350 Kč

ČSN EN 15888 (078537)
Lahve na přepravu plynů – Svazky lahví – Periodická kontrola a zkoušení
Katalogové číslo: 96157 Cena: 230 Kč

ČSN EN 16307-6 (268814)
Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 6: Dodatečné požadavky pro plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob
Katalogové číslo: 96034 Cena: 230 Kč

ČSN ISO 9927-1 (270041)
Jeřáby – Inspekce – Část 1: Obecně
Katalogové číslo: 96037 Cena: 340 Kč

ČSN EN 13000 +A1 (270570)
Jeřáby – Mobilní jeřáby
Katalogové číslo: 96025 Cena: 770 Kč

ČSN EN 81-22 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 22: Elektrické výtahy s nakloněnou dráhou
Katalogové číslo: 96146 Cena: 1050 Kč

ČSN ISO 18893 (275006)
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz
Katalogové číslo: 96122 Cena: 340 Kč

ČSN ISO 16363 (319621)
Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru – Audit a certifikace důvěryhodných digitálních úložišť
Katalogové číslo: 96148 Cena: 550 Kč

ČSN 33 2165 (332165)
Elektrotechnické předpisy – Zásady pro ochranu ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi před nebezpečnými vlivy venkovních trojfázových vedení a stanic vvn a zvn
Katalogové číslo: 95294 Cena: 350 Kč

ČSN ISO/IEC 27000 (369790)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti informací – Přehled a slovník
Katalogové číslo: 95885 Cena: 350 Kč

ČSN EN 12007-5 (386413)
Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 5: Přípojky – Specifické funkční požadavky
Katalogové číslo: 96029 Cena: 340 Kč

ČSN 49 3160-1 (493160)
Rakve – Část 1: Obecné a mechanické požadavky a značení
Katalogové číslo: 95757 Cena: 190 Kč

ČSN 49 3160-2 (493160)
Rakve – Část 2: Zvláštní požadavky na kremační rakve
Katalogové číslo: 95758 Cena: 125 Kč

ČSN 49 3160-3 (493160)
Rakve – Část 3: Zvláštní požadavky na rakve do hrobu nebo do hrobky
Katalogové číslo: 95759 Cena: 125 Kč

ČSN P ISO/TS 22003 (569611)
Systémy managementu bezpečnosti potravin – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin
Katalogové číslo: 96020 Cena: 440 Kč

ČSN P CEN/TS 12201-7 (646410)
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen (PE) – Část 7: Návod pro posuzování shody
Katalogové číslo: 96141 Cena: 440 Kč

ČSN 75 6401 (756401)
Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500
Katalogové číslo: 96111 Cena: 440 Kč

ČSN EN ISO 9308-2 (757836)
Kvalita vod – Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií – Část 2: Metoda nejpravděpodobnějšího počtu
Katalogové číslo: 96142 Cena: 440 Kč

ČSN EN 16481 (731703)
Dřevěné schody – Navrhování únosnosti – Výpočetní metody
Katalogové číslo: 95960 Cena: 570 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 16489-1 (764001)
Služby profesionálních solárií – Část 1: Požadavky na zajištění výcviku
Katalogové číslo: 96017 Cena: 230 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.


Výběr nových norem [září 2014]

9. 9. 2014

ČSN EN 62198 (010694)
Management rizik v projektech – Směrnice pro použití
Katalogové číslo: 95697 Cena: 440 Kč

ČSN EN ISO 14031 (010931)
Environmentální management – Hodnocení environmentální výkonnosti – Směrnice
Katalogové číslo: 95999 Cena: 550 Kč

ČSN 01 3410 (013410)
Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy
Katalogové číslo: 95906 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 16841 (024304)
Ocelová drátěná lana – Upínací oka pro lanové instalace – Typy a minimální požadavky
Katalogové číslo: 95878 Cena: 230 Kč

ČSN EN 203-1 (061901)
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování – Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost
Katalogové číslo: 96007 Cena: 590 Kč

ČSN EN 14129 (078634)
Zařízení a příslušenství na LPG – Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG
Katalogové číslo: 95839 Cena: 350 Kč

ČSN EN 60751 (258340)
Průmyslové platinové odporové teploměry a platinové teplotní senzory
Katalogové číslo: 95579 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 18365 (259386)
Hydrometrie – Výběr, zřízení a provoz vodoměrných stanic
Katalogové číslo: 95822 Cena: 230 Kč

ČSN EN 60079-14 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací
Katalogové číslo: 95900 Cena: 945 Kč

ČSN EN 60079-31 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem „t“
Katalogové číslo: 95914 Cena: 230 Kč

ČSN 34 2300 ed. 2 (342300)
Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací
Katalogové číslo: 95810 Cena: 190 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-3 (369074)
Informační technologie – Management služeb – Část 3: Pokyny pro vymezení rozsahu a použitelnosti ISO/IEC 20000-1
Katalogové číslo: 95902 Cena: 440 Kč

ČSN ISO/IEC 27001 (369797)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti informací – Požadavky
Katalogové číslo: 95805 Cena: 340 Kč

ČSN ISO/IEC 27002 (369798)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací
Katalogové číslo: 95679 Cena: 590 Kč

ČSN 48 2117 (482117)
Příprava stanoviště pro obnovu lesa a zalesňování
Katalogové číslo: 94551 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 16927 (673062)
Nátěrové hmoty – Stanovení přetíratelnosti nátěrů
Katalogové číslo: 95940 Cena: 190 Kč

ČSN EN 31 +A1 (724842)
Umyvadla – Připojovací rozměry
Katalogové číslo: 95884 Cena: 230 Kč

ČSN 73 7013 (737013)
Předem připravené materiály pro vodorovné dopravní značení
Katalogové číslo: 95936 Cena: 230 Kč

ČSN 75 7613 (757613)
Kvalita vod – Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity beta
Katalogové číslo: 95958 Cena: 125 Kč

ČSN EN 13249 ed. 2 (806149)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových povrchů vozovek)
Katalogové číslo: 95949 Cena: 440 Kč

ČSN EN 13250 ed. 2 (806150)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě železnic
Katalogové číslo: 95951 Cena: 440 Kč

ČSN EN 13256 ed. 2 (806156)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb
Katalogové číslo: 95947 Cena: 350 Kč

ČSN EN 13257 ed. 2 (806157)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů
Katalogové číslo: 95953 Cena: 440 Kč

ČSN EN ISO 14554-1 (050332)
Požadavky na kvalitu svařování – Odporové svařování kovových materiálů – Část 1: Vyšší požadavky na kvalitu
Katalogové číslo: 95752 Cena: 340 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN ISO 14554-2 (050332)
Požadavky na kvalitu svařování – Odporové svařování kovových materiálů – Část 2: Základní požadavky na kvalitu
Katalogové číslo: 95751 Cena: 230 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 16485 (490023)
Kulatina a řezivo – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla kategorizace výrobků ze dřeva a na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví
Katalogové číslo: 95603 Cena: 350 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.


Výběr nových norem [srpen 2014]

9. 8. 2014

ČSN ISO 7870-3 (010272)
Regulační diagramy – Část 3: Přejímací regulační diagramy
Katalogové číslo: 94468 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 2553 (013155)
Svařování a příbuzné procesy – Zobrazování na výkresech – Svarové spoje
Katalogové číslo: 95756 Cena: 590 Kč

ČSN EN ISO 5817 (050110)
Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) – Určování stupňů kvality
Katalogové číslo: 95804 Cena: 350 Kč

ČSN EN ISO 5826 (052020)
Odporová svařovací zařízení – Transformátory – Obecné požadavky platné pro všechny transformátory
Katalogové číslo: 95687 Cena: 350 Kč

ČSN 06 0310 (060310)
Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž
Katalogové číslo: 95777 Cena: 340 Kč

ČSN 06 0830 (060830)
Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení
Katalogové číslo: 95776 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 10462 (078542)
Lahve na plyny – Lahve na acetylen – Periodická kontrola a údržba
Katalogové číslo: 95838 Cena: 340 Kč

ČSN EN 834 (258521)
Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy – Indikátory napájené elektrickou energií
Katalogové číslo: 95801 Cena: 350 Kč

ČSN EN ISO 3691-5 (268812)
Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 5: Ruční vozíky
Katalogové číslo: 95691 Cena: 350 Kč

ČSN EN 15011 +A1 (270210)
Jeřáby – Mostové a portálové jeřáby
Katalogové číslo: 95775 Cena: 590 Kč

ČSN EN 60079-17 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací
Katalogové číslo: 95692 Cena: 350 Kč

ČSN 33 3320 ed. 2 (333320)
Elektrotechnické předpisy – Elektrické přípojky
Katalogové číslo: 95210 Cena: 190 Kč

ČSN 34 2614 ed. 3 (342614)
Železniční zabezpečovací zařízení – Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů
Katalogové číslo: 95390 Cena: 550 Kč

ČSN EN 60068-1 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Obecně a návod
Katalogové číslo: 95422 Cena: 350 Kč

ČSN EN 60255-27 ed. 2 (353522)
Měřicí relé a ochranná zařízení – Část 27: Požadavky na bezpečnost výrobku
Katalogové číslo: 95658 Cena: 590 Kč

ČSN 35 4701-2 ed. 3 (354701)
Pojistky nízkého napětí – Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) – Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až K
Katalogové číslo: 95289 Cena: 1150 Kč

ČSN EN 62444 (370540)
Kabelové průchodky pro elektrické instalace
Katalogové číslo: 95701 Cena: 350 Kč

ČSN EN 12583 (386481)
Zařízení pro zásobování plynem – Kompresní stanice – Funkční požadavky
Katalogové číslo: 95713 Cena: 550 Kč


Výběr nových norem [červenec 2014]

7. 7. 2014

ČSN EN ISO 1680 (011656)
Akustika – Zkušební předpis pro měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného točivými elektrickými stroji
Katalogové číslo: 95649 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 5579 (015011)
Nedestruktivní zkoušení – Radiografické zkoušení kovových materiálů s použitím filmu a rentgenového nebo gama záření – Základní pravidla
Katalogové číslo: 95494 Cena: 230 Kč

ČSN 01 6910 (016910)
Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory
Katalogové číslo: 95530 Cena: 590 Kč

ČSN EN 1092-1 +A1 (131170)
Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 1: Příruby z oceli
Katalogové číslo: 95585 Cena: 945 Kč

ČSN 33 2000-5-557 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-557: Výběr a stavba elektrických zařízení – Pomocné obvody
Katalogové číslo: 95592 Cena: 230 Kč

ČSN EN 61000-4-6 ed. 4 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-6: Zkušební a měřicí technika – Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli
Katalogové číslo: 95533 Cena: 590 Kč

ČSN EN 60317-0-1 ed. 3 (347307)
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí – Část 0-1: Obecné požadavky – Lakovaný měděný vodič kruhového průřezu
Katalogové číslo: 95371 Cena: 350 Kč

ČSN EN 50355 ed. 2 (347664)
Drážní zařízení – Kabely pro drážní kolejová vozidla se speciální odolností proti požáru – Pokyn pro použití
Katalogové číslo: 95480 Cena: 350 Kč

ČSN EN 62606 (354196)
Obecné požadavky pro obloukové ochrany
Katalogové číslo: 95032 Cena: 945 Kč

ČSN EN 50174-3 ed. 2 (369071)
Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů – Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov
Katalogové číslo: 95492 Cena: 770 Kč

ČSN EN 12732 +A1 (386412)
Zařízení pro zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí – Funkční požadavky
Katalogové číslo: 95622 Cena: 570 Kč

ČSN EN 10216-1 (420261)
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě
Katalogové číslo: 95532 Cena: 340 Kč

ČSN EN 197-2 (722101)
Cement – Část 2: Hodnocení shody
Katalogové číslo: 95555 Cena: 340 Kč

ČSN EN 206 (732403)
Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
Katalogové číslo: 95623 Cena: 590 Kč

ČSN 73 7030 (737030)
Modré směrové sloupky a odrazky
Katalogové číslo: 95639 Cena: 230 Kč

ČSN 80 0001 (800001)
Textilie – Základní třídění a základní názvy
Katalogové číslo: 95482 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 14119 (833315)
Bezpečnost strojních zařízení – Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty – Zásady pro konstrukci a volbu
Katalogové číslo: 95329 Cena: 570 Kč

ČSN EN 13278 (061402)
Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou
Katalogové číslo: 95252 Cena: 770 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 12464-2 (360450)
Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory
Katalogové číslo: 95258 Cena: 350 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 12007-5 (386413)
Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 5: Přípojky – Specifické funkční požadavky
Katalogové číslo: 95463 Cena: 340 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.


Výběr nových norem [duben 2014]

29. 4. 2014

ČSN ISO 21601 (038169)
Koroze kovů a slitin – Směrnice pro hodnocení závažnosti trhlin způsobených korozí za napětí zjištěných za provozu
Katalogové číslo: 95055 Cena: 340 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 1591-4 (131551)
Příruby a přírubové spoje – Část 4: Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáži šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích
Katalogové číslo: 95076 Cena: 230 Kč

ČSN 33 0165 ed. 2 (330165)
Značení vodičů barvami a nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení
Katalogové číslo: 94959 Cena: 230 Kč

ČSN 33 2000-7-718 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory občanské výstavby a pracoviště
Katalogové číslo: 94909 Cena: 230 Kč

ČSN EN 61496-1 ed. 3 (332206)
Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
Katalogové číslo: 95130 Cena: 550 Kč

ČSN 33 2312 ed. 2 (332312)
Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich
Katalogové číslo: 94955 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 18265 (420379)
Kovové materiály – Převod hodnot tvrdosti
Katalogové číslo: 95161 Cena: 590 Kč

ČSN EN 590 (656506)
Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 95061 Cena: 230 Kč

ČSN EN 1504-5 (732101)
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 5: Injektáž betonu
Katalogové číslo: 94657 Cena: 350 Kč

ČSN EN 1790 (737013)
Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Předem připravené vodorovné dopravní značení
Katalogové číslo: 95144 Cena: 440 Kč

ČSN EN 12811-4 (738123)
Dočasné stavební konstrukce – Část 4: Záchytné stříšky pro lešení – Požadavky na provedení a návrh výrobku
Katalogové číslo: 95156 Cena: 230 Kč

ČSN 74 6077 (746077)
Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování
Katalogové číslo: 94713 Cena: 340 Kč

ČSN 75 0905 (750905)
Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
Katalogové číslo: 95126 Cena: 230 Kč

ČSN EN 15017 (763500)
Pohřební služby – Požadavky
Katalogové číslo: 95019 Cena: 340 Kč

ČSN EN 1041 +A1 (855201)
Informace poskytované výrobcem zdravotnických prostředků
Katalogové číslo: 95062 Cena: 340 Kč

ČSN EN 14915 (492113)
Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva – Charakteristiky, posuzování shody a označení
Katalogové číslo: 94787 Cena: 350 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 1953 (824001)
Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty – Bezpečnostní požadavky
Katalogové číslo: 94773 Cena: 350 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.


Výběr nových norem [březen 2014]

8. 3. 2014

ČSN EN 62506 (010631)
Metody zrychlených zkoušek výrobků
Katalogové číslo: 94905 Cena: 590 Kč

ČSN EN ISO 10675-1 (051178)
Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny
Katalogové číslo: 94903 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 10675-2 (051178)
Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 2: Hliník a jeho slitiny
Katalogové číslo: 94901 Cena: 230 Kč

ČSN EN 13852-1 (270560)
Jeřáby – Offshore jeřáby na těžebních plošinách ropy – Část 1: Offshore jeřáby obecného použití
Katalogové číslo: 94964 Cena: 590 Kč

ČSN EN 16029 (307206)
Motorová vozidla s vezoucí se obsluhou, určená pro přepravu osob a neurčená k provozu na veřejných komunikacích – Jednostopá dvoukolová motorová vozidla – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 94689 Cena: 550 Kč

ČSN 33 0010 ed. 2 (330010)
Elektrická zařízení – Rozdělení a pojmy
Katalogové číslo: 94853 Cena: 125 Kč

ČSN EN 55015 ed. 4 (334215)
Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením
Katalogové číslo: 94815 Cena: 550 Kč

ČSN EN 60255-26 ed. 3 (353526)
Měřicí relé a ochranná zařízení – Část 26: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
Katalogové číslo: 94821 Cena: 440 Kč

ČSN EN 60099-5 ed. 2 (354870)
Svodiče přepětí – Část 5: Doporučení pro volbu a použití
Katalogové číslo: 94612 Cena: 945 Kč

ČSN EN 62629-1-2 (358786)
3D zobrazovací zařízení – Část 1-2: Terminologie a písmenné značky
Katalogové číslo: 94907 Cena: 230 Kč

ČSN EN 61191-2 ed. 2 (359041)
Osazené desky s plošnými spoji – Část 2: Dílčí specifikace – Požadavky na sestavy pájené povrchovou montáží
Katalogové číslo: 94879 Cena: 340 Kč

ČSN EN 62612 (360701)
LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napájecí napětí › 50 V – Požadavky na provedení
Katalogové číslo: 94850 Cena: 440 Kč

ČSN 39 5005 (395005)
Zkoušení civilních palných zbraní
Katalogové číslo: 94929 Cena: 340 Kč

ČSN 39 5009 (395009)
Historické ruční palné zbraně – Repliky a napodobeniny zbraní nabíjených ústím – Technické požadavky – Zkoušky
Katalogové číslo: 94926 Cena: 190 Kč

ČSN 39 5020 (395020)
Náboje a vývrty hlavní – Rozměry, tlaky a energie (Tato norma je včetně CD přílohy)
Katalogové číslo: 94925 Cena: 3800 Kč

ČSN 39 5105 (395105)
Zkoušení střeliva
Katalogové číslo: 94927 Cena: 340 Kč

ČSN 39 5106 (395106)
Kontrola střeliva
Katalogové číslo: 94928 Cena: 230 Kč

ČSN EN 1998-3 ed. 2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb
Katalogové číslo: 94906 Cena: 570 Kč

ČSN 73 0842 (730842)
Požární bezpečnost staveb – Objekty pro zemědělskou výrobu
Katalogové číslo: 94913 Cena: 340 Kč

ČSN 73 6100-5 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací – Část 5: Dopravní telematika
Katalogové číslo: 94756 Cena: 1400 Kč

ČSN EN 15975-2 (755030)
Zabezpečení dodávky pitné vody – Pravidla pro rizikový a krizový management – Část 2: Management rizik
Katalogové číslo: 94924 Cena: 230 Kč

ČSN EN 15221-1 (762101)
Facility management – Část 1: Termíny a definice
Katalogové číslo: 94111 Cena: 230 Kč

ČSN EN 14215 (804419)
Textilní podlahové krytiny – Klasifikace strojově vyráběných vlasových kusových koberců a běhounů
Katalogové číslo: 94961 Cena: 230 Kč

ČSN EN 14125 (699125)
Termoplastické a pružné kovové potrubí pro podzemní instalace u benzínových čerpacích stanic
Katalogové číslo: 94789 Cena: 350 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.


Výběr nových norem [únor 2014]

11. 2. 2014

ČSN P ISO/IEC TS 17021-2 (015257)
Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 2: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů environmentálního managementu
Katalogové číslo: 94527 Cena: 230 Kč

ČSN EN 14766 (309044)
Horská jízdní kola – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 94595 Cena: 590 Kč

ČSN EN 16054 (309049)
Jízdní kola BMX – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 94249 Cena: 550 Kč

ČSN EN 61472 ed. 2 (359732)
Práce pod napětím – Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV – Výpočtová metoda
Katalogové číslo: 94470 Cena: 440 Kč

ČSN 36 0011-1 (360011)
Měření osvětlení prostorů – Část 1: Základní ustanovení
Katalogové číslo: 94680 Cena: 230 Kč

ČSN 36 0011-2 (360011)
Měření osvětlení prostorů – Část 2: Měření denního osvětlení
Katalogové číslo: 94681 Cena: 190 Kč

ČSN 36 0011-3 (360011)
Měření osvětlení prostorů – Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů
Katalogové číslo: 94682 Cena: 190 Kč

ČSN 36 0011-4 (360011)
Měření osvětlení prostorů – Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů
Katalogové číslo: 94683 Cena: 190 Kč

ČSN EN 62040-4 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) – Část 4: Hlediska životního prostředí – požadavky a zprávy
Katalogové číslo: 94399 Cena: 340 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 1594 (386410)
Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar – Funkční požadavky
Katalogové číslo: 94511 Cena: 590 Kč

ČSN EN 1866-3 (389161)
Pojízdné hasicí přístroje – Část 3: Požadavky na sestavu, konstrukci a odolnost vůči tlaku hasicích přístrojů CO2, které splňují požadavky EN 1866-1
Katalogové číslo: 94447 Cena: 230 Kč

ČSN EN 1537 (731051)
Provádění speciálních geotechnických prací – Horninové kotvy
Katalogové číslo: 94422 Cena: 440 Kč

ČSN 73 4232 (734232)
Sporáky – Individuálně stavěné sporáky
Katalogové číslo: 94669 Cena: 340 Kč

ČSN 73 6124-1 (736124)
Stavba vozovek – Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy – Část 1: Provádění a kontrola shody
Katalogové číslo: 94238 Cena: 230 Kč

ČSN 75 5455 (755455)
Výpočet vnitřních vodovodů
Katalogové číslo: 94734 Cena: 570 Kč

ČSN EN 12566-3 +A2 (756404)
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod
Katalogové číslo: 94735 Cena: 440 Kč

ČSN EN 13492 (806166)
Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží
Katalogové číslo: 94839 Cena: 440 Kč

ČSN EN 13493 (806186)
Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě zařízení pro skladování a likvidaci tuhých odpadů
Katalogové číslo: 94739 Cena: 440 Kč

ČSN EN 748 (940510)
Zařízení hracích ploch – Branky pro fotbal – Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody
Katalogové číslo: 94717 Cena: 230 Kč

ČSN EN 71-5 (943095)
Bezpečnost hraček – Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy
Katalogové číslo: 94715 Cena: 590 Kč

ČSN EN 71-12 (943095)
Bezpečnost hraček – Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky
Katalogové číslo: 94716 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 4126-1 (134310)
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 1: Pojistné ventily
Katalogové číslo: 94154 Cena: 340 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 834 (258521)
Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy – Indikátory napájené elektrickou energií
Katalogové číslo: 94291 Cena: 350 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 13361 (806164)
Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází
Katalogové číslo: 94299 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 13491 (806165)
Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních staveb
Katalogové číslo: 94301 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 13362 (806185)
Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů
Katalogové číslo: 94298 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 15382 (806194)
Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře
Katalogové číslo: 94300 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN ISO 12312-1 (832437)
Ochrana očí a obličeje – Sluneční brýle a související vybavení – Část 1: Sluneční brýle pro všeobecné použití
Katalogové číslo: 94179 Cena: 350 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 71-3 (943095)
Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků
Katalogové číslo: 94765 Cena: 550 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.


Výběr nových norem [leden 2014]

9. 1. 2014

ČSN EN ISO/IEC 17067 (015268)
Posuzování shody – Základní principy certifikace produktu a směrnice pro certifikační schémata
Katalogové číslo: 94533 Cena: 340 Kč

ČSN 01 8025 (018025)
Turistické značení
Katalogové číslo: 94317 Cena: 350 Kč

ČSN EN 13906-1 (026001)
Šroubové válcové pružiny vyráběné z drátů a tyčí kruhového průřezu – Výpočet a konstrukce – Část 1: Tlačné pružiny
Katalogové číslo: 94466 Cena: 350 Kč

ČSN EN 13906-2 (026001)
Šroubové válcové pružiny vyráběné z drátů a tyčí kruhového průřezu – Výpočet a konstrukce – Část 2: Tažné pružiny
Katalogové číslo: 94467 Cena: 230 Kč

ČSN EN 60721-2-2 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí – Část 2-2: Podmínky vyskytující se v přírodě – Srážky a vítr
Katalogové číslo: 94315 Cena: 190 Kč

ČSN ISO 230-1 (200300)
Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 1: Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za kvazistatických podmínek
Katalogové číslo: 94538 Cena: 945 Kč

ČSN 27 0142 (270142)
Jeřáby a zdvihadla – Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel
Katalogové číslo: 94548 Cena: 230 Kč

ČSN 27 4002 (274002)
Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů
Katalogové číslo: 94558 Cena: 440 Kč

ČSN 27 4007 (274007)
Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu
Katalogové číslo: 94557 Cena: 350 Kč

ČSN EN 12159 (274403)
Stavební výtahy pro dopravu osob a materiálu se svisle vedenými klecemi
Katalogové číslo: 94559 Cena: 550 Kč

ČSN EN 280 (275004)
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Konstrukční výpočty – Kritéria stability – Konstrukce – Bezpečnost – Přezkoušení a zkoušky
Katalogové číslo: 94480 Cena: 590 Kč

ČSN IEC/TS 60479-2 (332010)
Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo – Část 2: Zvláštní hlediska
Katalogové číslo: 94268 Cena: 440 Kč

ČSN EN 61850-10 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech – Část 10: Zkoušky shody
Katalogové číslo: 94459 Cena: 590 Kč

ČSN EN 60519-12 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení – Část 12: Zvláštní požadavky na infračervená elektrotepelná zařízení
Katalogové číslo: 94434 Cena: 440 Kč

ČSN EN 50441-1 ed. 2 (347825)
Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace – Část 1: Nestíněné kabely – Třída 1
Katalogové číslo: 94503 Cena: 230 Kč

ČSN EN 50441-2 ed. 2 (347825)
Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace – Část 2: Stíněné kabely – Třída 1
Katalogové číslo: 94504 Cena: 230 Kč

ČSN EN 50441-3 (347825)
Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace – Část 3: Stíněné kabely – Třída 3
Katalogové číslo: 94505 Cena: 230 Kč

ČSN EN 50441-4 (347825)
Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace – Část 4: Kabely do 1 200 MHz – Třída 3
Katalogové číslo: 94506 Cena: 230 Kč

ČSN EN 62683 (354102)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Údaje o výrobcích a vlastnosti pro výměnu informací
Katalogové číslo: 94087 Cena: 550 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-13 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anestetických pracovišť
Katalogové číslo: 94386 Cena: 770 Kč

ČSN EN 62321-1 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích – Část 1: Úvod a přehled
Katalogové číslo: 94318 Cena: 230 Kč

ČSN EN 15286 (721460)
Umělý kámen – Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější)
Katalogové číslo: 94686 Cena: 440 Kč

ČSN EN 13043 ed. 2 (721501)
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
Katalogové číslo: 94366 Cena: 440 Kč

ČSN EN 1993-1-10 ed. 2 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou
Katalogové číslo: 93084 Cena: 230 Kč

ČSN 73 4230 (734230)
Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm
Katalogové číslo: 94473 Cena: 350 Kč

ČSN 73 6214 (736214)
Navrhování betonových mostních konstrukcí
Katalogové číslo: 94394 Cena: 230 Kč

ČSN 75 1400 (751400)
Hydrologické údaje povrchových vod
Katalogové číslo: 94552 Cena: 230 Kč

ČSN 75 2935 (752935)
Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních
Katalogové číslo: 94534 Cena: 230 Kč

ČSN 75 6760 (756760)
Vnitřní kanalizace
Katalogové číslo: 94461 Cena: 550 Kč

ČSN 75 7171 (757171)
Kvalita vod – Složení vody pro průmyslové chladicí okruhy
Katalogové číslo: 94650 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 13688 (832701)
Ochranné oděvy – Obecné požadavky
Katalogové číslo: 94488 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 14031 (010931)
Environmentální management – Hodnocení environmentálního profilu – Směrnice
Katalogové číslo: 94176 Cena: 550 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN ISO 1101 (014120)
Geometrické specifikace výrobků (GPS) – Geometrické tolerování – Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení
Katalogové číslo: 94126 Cena: 945 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 50110-1 ed. 3 (343100)
Činnost na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 94635 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 9100 (310401)
Letectví a kosmonautika – Systémy managementu kvality – Požadavky (podle ISO 9001:2000) a systémy kvality – Model zabezpečování kvality při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu (podle ISO 9001:1994)
Katalogové číslo: 94521 Cena: 340 Kč