Výběr nových norem [duben 2015]

ČSN ISO 668 (269341)
Kontejnery řady 1 – Třídění, rozměry a brutto hmotnosti
Katalogové číslo: 97055 Cena: 230 Kč

ČSN EN 60079-1 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem „d“
Katalogové číslo: 97051 Cena: 590 Kč

ČSN EN 62841-2-5 (361510)
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-5: Zvláštní požadavky na ruční kotoučové pily
Katalogové číslo: 97086 Cena: 440 Kč

ČSN EN 62841-3-1 (361510)
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily
Katalogové číslo: 97090 Cena: 550 Kč

ČSN EN 60825-1 ed. 3 (367750)
Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky
Katalogové číslo: 96618 Cena: 770 Kč

ČSN EN 61534-21 ed. 2 (371500)
Systémy sestavy přípojnic – Část 21: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro nástěnnou a stropní montáž
Katalogové číslo: 96528 Cena: 230 Kč

ČSN EN 61534-22 ed. 2 (371500)
Systémy sestavy přípojnic – Část 22: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro montáž na podlaze nebo pod podlahou
Katalogové číslo: 96526 Cena: 340 Kč

ČSN EN 12186 (386417)
Zařízení pro zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu – Funkční požadavky
Katalogové číslo: 97046 Cena: 440 Kč

ČSN EN ISO 683-17 (420240)
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové – Část 17: Oceli na valivá ložiska
Katalogové číslo: 97150 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 6506-1 (420359)
Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Brinella – Část 1: Zkušební metoda
Katalogové číslo: 97104 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 6506-2 (420359)
Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Brinella – Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů
Katalogové číslo: 97105 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 6506-3 (420359)
Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Brinella – Část 3: Kalibrace referenčních destiček
Katalogové číslo: 97106 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 6506-4 (420359)
Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Brinella – Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti
Katalogové číslo: 97107 Cena: 230 Kč

ČSN ISO 28080 (420848)
Tvrdokovy – Abrazivní zkoušky tvrdokovů
Katalogové číslo: 96874 Cena: 230 Kč

ČSN EN 10088-1 (420927)
Korozivzdorné oceli – Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí
Katalogové číslo: 96859 Cena: 590 Kč

ČSN EN 10088-2 (420927)
Korozivzdorné oceli – Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy z ocelí odolných korozi pro obecné použití
Katalogové číslo: 96888 Cena: 550 Kč

ČSN EN 10088-3 (420927)
Korozivzdorné oceli – Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, válcované dráty, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro obecné použití
Katalogové číslo: 97017 Cena: 570 Kč

ČSN EN 10217-7 (421043)
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí
Katalogové číslo: 97118 Cena: 440 Kč

ČSN EN 1559-2 (421261)
Slévárenství – Technické dodací podmínky – Část 2: Doplňkové požadavky na ocelové odlitky
Katalogové číslo: 97125 Cena: 340 Kč

ČSN ISO 3087 (441570)
Železné rudy – Stanovení obsahu vlhkosti v dodávce
Katalogové číslo: 96877 Cena: 340 Kč

ČSN ISO 12934 (470032)
Zemědělské a lesnické stroje a traktory – Základní typy – Slovník
Katalogové číslo: 97128 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 8586 (560037)
Senzorická analýza – Obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování činnosti vybraných posuzovatelů a odborných senzorických posuzovatelů
Katalogové číslo: 96680 Cena: 350 Kč

ČSN ISO 17484-1 (646442)
Plastové potrubní systémy – Vícevrstvé trubky pro plynovody v budovách s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů (500 kPa) včetně – Část 1: Požadavky na systémy
Katalogové číslo: 97059 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN ISO 13254 (646454)
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace – Zkouška vodotěsnosti
Katalogové číslo: 97060 Cena: 190 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN ISO 13255 (646455)
Potrubní systémy z termoplastů pro kanalizace a odpady – Zkouška vzduchotěsnosti spojů
Katalogové číslo: 97061 Cena: 190 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN ISO 17892-1 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 1: Stanovení vlhkosti
Katalogové číslo: 97097 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 17892-2 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 2: Stanovení objemové hmotnosti
Katalogové číslo: 97096 Cena: 230 Kč

ČSN EN 480-1 (722325)
Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Zkušební metody – Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení
Katalogové číslo: 97110 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 10545-1 (725110)
Keramické obkladové prvky – Část 1: Odběr vzorků a zásady pro přejímku
Katalogové číslo: 97139 Cena: 190 Kč

ČSN EN 16309 +A1 (730903)
Udržitelnost staveb – Posuzování sociálních vlastností budov – Metodika výpočtu
Katalogové číslo: 96866 Cena: 590 Kč

ČSN 73 7018 (737018)
Vodorovné dopravní značení – Modré dopravní knoflíky
Katalogové číslo: 97094 Cena: 230 Kč

ČSN 75 4210 (754210)
Hydromeliorace – Odvodňovací kanály
Katalogové číslo: 97142 Cena: 350 Kč

ČSN EN ISO 9308-1 (757836)
Kvalita vod – Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií – Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry
Katalogové číslo: 97053 Cena: 230 Kč

ČSN EN 1176-11 (940515)
Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě
Katalogové číslo: 97026 Cena: 190 Kč

ČSN EN 13451-5 (940915)
Vybavení plaveckých bazénů – Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vyznačení drah a dělicí dráhy
Katalogové číslo: 97032 Cena: 190 Kč

Výběr nových norem [březen 2015]

ČSN EN ISO 10209 (013101)
Technická dokumentace – Slovník – Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci
Katalogové číslo: 94741 Cena: 990 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 8062-2 (014460)
Geometrické specifikace produktů (GPS) – Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí – Část 2: Pravidla
Katalogové číslo: 96493 Cena: 550 Kč

ČSN EN ISO 9453 (055605)
Slitiny pro měkké pájení – Chemické složení a tvary
Katalogové číslo: 96865 Cena: 230 Kč

ČSN EN 13001-2 (270105)
Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 2: Účinky zatížení
Katalogové číslo: 96861 Cena: 550 Kč

ČSN EN 13001-3-2 (270105)
Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech
Katalogové číslo: 96860 Cena: 350 Kč

ČSN 28 0318 (280318)
Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách
Katalogové číslo: 96727 Cena: 440 Kč

ČSN IEC 60050-903 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 903: Posuzování rizik
Katalogové číslo: 95443 Cena: 350 Kč

ČSN 33 2000-7-753 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Topné kabely a pevně instalované topné systémy
Katalogové číslo: 96951 Cena: 230 Kč

ČSN EN 61400-2 ed. 3 (333160)
Větrné elektrárny – Část 2: Malé větrné elektrárny
Katalogové číslo: 96885 Cena: 945 Kč

ČSN EN 50153 ed. 3 (333503)
Drážní zařízení – Drážní vozidla – Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem
Katalogové číslo: 96626 Cena: 340 Kč

ČSN EN 60947-4-3 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů – Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže
Katalogové číslo: 96371 Cena: 590 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-2 (369701)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Bezpečnost sítě – Část 2: Směrnice pro návrh a implementaci bezpečnosti sítě
Katalogové číslo: 96410 Cena: 350 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-3 (369701)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Bezpečnost sítě – Část 3: Referenční síťové scénáře – Hrozby, techniky návrhu a otázky řízení
Katalogové číslo: 96555 Cena: 350 Kč

ČSN ISO/IEC 29100 (369705)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Rámec soukromí
Katalogové číslo: 96554 Cena: 340 Kč

ČSN 48 2116 (482116)
Umělá obnova lesa a zalesňování
Katalogové číslo: 96728 Cena: 340 Kč

ČSN ISO 3302-1 (630100)
Pryž – Tolerance pro výrobky – Část 1: Rozměrové tolerance
Katalogové číslo: 96956 Cena: 230 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 15376 (656511)
Motorová paliva – Ethanol jako složka automobilových benzinů – Technické požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 96823 Cena: 190 Kč

ČSN EN 16264 (668304)
Pyrotechnické výrobky – Ostatní pyrotechnické výrobky – Nábojky pro nástroje poháněné prachem
Katalogové číslo: 96972 Cena: 550 Kč

ČSN EN ISO 17516 (681562)
Kosmetika – Mikrobiologie – Mikrobiologické limity
Katalogové číslo: 96803 Cena: 190 Kč

ČSN 73 6175 (736175)
Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek
Katalogové číslo: 96857 Cena: 350 Kč

ČSN EN 13964 ed. 2 (744521)
Zavěšené podhledy – Požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 96719 Cena: 770 Kč

ČSN EN 508-1 (747715)
Střešní krytiny a obklady z plechu – Specifikace pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu – Část 1: Ocel
Katalogové číslo: 96834 Cena: 440 Kč

Výběr nových norem [únor 2015]

ČSN EN 15628 (010666)
Údržba – Kvalifikace pracovníků údržby
Katalogové číslo: 96617 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 15614-12 (050313)
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování
Katalogové číslo: 96703 Cena: 230 Kč

ČSN EN 60974-10 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování – Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
Katalogové číslo: 96674 Cena: 350 Kč

ČSN EN ISO 4126-7 (134310)
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 7: Obecné údaje
Katalogové číslo: 96707 Cena: 350 Kč

ČSN ISO 18333 (269136)
Palety pro manipulaci s materiálem – Kvalita nových dřevěných komponent pro prosté palety
Katalogové číslo: 96717 Cena: 230 Kč

ČSN EN 50565-1 (347402)
Elektrické kabely – Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) – Část 1: Obecné pokyny
Katalogové číslo: 96628 Cena: 340 Kč

ČSN EN 50565-2 (347402)
Elektrické kabely – Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) – Část 2: Specifický návod pro typy kabelů související s EN 50525
Katalogové číslo: 96715 Cena: 550 Kč

ČSN EN 60214-1 ed. 2 (351451)
Přepínače odboček – Část 1: Požadavky na zkoušky a zkušební metody
Katalogové číslo: 96573 Cena: 590 Kč

ČSN ISO/IEC 29150 (369704)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Signcryption
Katalogové číslo: 96365 Cena: 550 Kč

ČSN EN ISO 3493 (580200)
Vanilka – Slovník
Katalogové číslo: 96688 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 1452-5 (643185)
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 5: Vhodnost použití systému
Katalogové číslo: 96690 Cena: 230 Kč

ČSN EN 469 (832800)
Ochranné oděvy pro hasiče – Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče
Katalogové číslo: 96799 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 16559 (838200)
Tuhá biopaliva – Terminologie, definice a popis
Katalogové číslo: 96702 Cena: 440 Kč

ČSN 73 0804 – změna Z2
Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
Katalogové číslo: 96505 Cena: 190 Kč

Výběr nových norem [leden 2015]

ČSN EN ISO 11200 (011618)
Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Návod pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech
Katalogové číslo: 96604 Cena: 440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 13830 (012006)
Nanotechnologie – Návod na dobrovolné značení spotřebitelských výrobků obsahujících nanoobjekty
Katalogové číslo: 96398 Cena: 190 Kč

ČSN ISO 9085 (014693)
Výpočet únosnosti ozubených kol s přímými a šikmými zuby – Aplikace pro průmyslová ozubená kola
Katalogové číslo: 93244 Cena: 590 Kč

ČSN ISO 20712-3 (018023)
Bezpečnostní značky pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky – Část 3: Směrnice pro používání
Katalogové číslo: 96553 Cena: 350 Kč

ČSN ISO 888 (021025)
Spojovací součásti – Šrouby a závrtné šrouby – Jmenovité délky a délky závitu
Katalogové číslo: 96290 Cena: 190 Kč

ČSN EN 13523-0 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení – Část 0: Obecný úvod
Katalogové číslo: 96661 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 14114 (052122)
Zařízení pro plamenové svařování – Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy – Obecné požadavky
Katalogové číslo: 96525 Cena: 230 Kč

ČSN EN 14427 (078427)
Zařízení a příslušenství na LPG – Znovuplnitelné plně ovinuté kompozitové lahve na přepravu LPG – Návrh a konstrukce
Katalogové číslo: 96572 Cena: 550 Kč

ČSN EN 50343 ed. 2 (341570)
Drážní zařízení – Drážní vozidla – Pravidla pro instalace kabelů
Katalogové číslo: 96624 Cena: 550 Kč

ČSN 36 0020 (360020)
Sdružené osvětlení
Katalogové číslo: 96517 Cena: 190 Kč

ČSN EN 16482 (420963)
Slévárenství – Plynule odlévané litinové tyče
Katalogové číslo: 96524 Cena: 340 Kč

ČSN EN 12420 (421542)
Měď a slitiny mědi – Výkovky
Katalogové číslo: 96687 Cena: 550 Kč

ČSN EN 16492 (673069)
Nátěrové hmoty – Hodnocení povrchových změn vyvolaných působením plísní a řas na nátěry
Katalogové číslo: 96684 Cena: 190 Kč

ČSN 73 0039 (730039)
Navrhování objektů na poddolovaném území
Katalogové číslo: 96588 Cena: 570 Kč

ČSN ISO 21929-1 (730922)
Udržitelnost ve výstavbě – Indikátory udržitelnosti – Část 1: Rámec pro vývoj indikátorů a základní soubor indikátorů pro budovy
Katalogové číslo: 96571 Cena: 550 Kč

ČSN ISO 21931-1 (730924)
Udržitelnost ve výstavbě – Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb – Část 1: Budovy
Katalogové číslo: 96570 Cena: 440 Kč

ČSN 73 2824-1 (732824)
Třídění dřeva podle pevnosti – Část 1: Jehličnaté řezivo
Katalogové číslo: 96605 Cena: 340 Kč

ČSN EN 16240 (747723)
Prosvětlovací ploché plné desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější použití ve střechách, stěnách a stropech – Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 96494 Cena: 440 Kč

ČSN EN 1307 (804427)
Textilní podlahové krytiny – Klasifikace
Katalogové číslo: 96606 Cena: 350 Kč

ČSN EN ISO 17225-1 (838202)
Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 96449 Cena: 570 Kč

ČSN EN ISO 4064-1 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu – Část 1: Metrologické a technické požadavky
Katalogové číslo: 96101 Cena: 550 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

Výběr nových norem [prosinec 2014]

ČSN EN 16247-4 (011505)
Energetické audity – Část 4: Doprava
Katalogové číslo: 96492 Cena: 230 Kč

ČSN 33 2130 ed. 3 (332130)
Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody
Katalogové číslo: 95303 Cena: 440 Kč

ČSN EN 50491-1 (332151)
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 96411 Cena: 190 Kč

ČSN EN 60079-29-3 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 29-3: Detektory plynů – Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů pro detekci plynů
Katalogové číslo: 96432 Cena: 440 Kč

ČSN EN 61850-3 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech – Část 3: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 96139 Cena: 570 Kč

ČSN EN 54-3 ed. 2 (342710)
Elektrická požární signalizace – Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény
Katalogové číslo: 96448 Cena: 590 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 60034-30-1 (350000)
Točivé elektrické stroje – Část 30-1: Třídy účinnosti střídavých motorů provozovaných ze sítě (IE kód)
Katalogové číslo: 96333 Cena: 340 Kč

ČSN EN 12464-2 (360450)
Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory
Katalogové číslo: 96447 Cena: 340 Kč

ČSN ISO/IEC 27035 (369799)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Řízení incidentů bezpečnosti informací
Katalogové číslo: 96190 Cena: 590 Kč

ČSN ISO/IEC 24745 (369887)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Ochrana biometrických informací
Katalogové číslo: 96251 Cena: 550 Kč

ČSN EN 1127-2 (389622)
Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly
Katalogové číslo: 96382 Cena: 350 Kč

ČSN EN 13022-2 (701060)
Sklo ve stavebnictví – Zasklení s konstrukčním tmelem – Část 2: Pravidla montáže
Katalogové číslo: 96442 Cena: 350 Kč

ČSN EN 14190 ed. 2 (722491)
Upravené výrobky ze sádrových desek – Definice, požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 96276 Cena: 350 Kč

ČSN 73 0038 (730038)
Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – Doplňující ustanovení
Katalogové číslo: 96238 Cena: 550 Kč

ČSN ISO 13822 (730038)
Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí
Katalogové číslo: 96239 Cena: 440 Kč

ČSN 73 0043 (730043)
Doplňující pokyny pro ověřování konstrukcí s ohledem na trvanlivost při zatížení prostředím
Katalogové číslo: 96241 Cena: 230 Kč

ČSN ISO 13823 (730043)
Obecné zásady navrhování konstrukcí s ohledem na trvanlivost
Katalogové číslo: 96240 Cena: 440 Kč

ČSN P 74 7250 (747250)
Lehké obvodové pláště – Požadavky na zabudování
Katalogové číslo: 96356 Cena: 230 Kč

ČSN 75 0176 (750176)
Kvalita vod – Názvosloví mikrobiologie vody
Katalogové číslo: 96516 Cena: 945 Kč

ČSN EN 14654-1 (756902)
Řízení a kontrola provozu odvodňovacích a stokových systémů vně budov – Část 1: Čištění
Katalogové číslo: 96431 Cena: 350 Kč

ČSN EN 16350 (832303)
Ochranné rukavice – Elektrostatické vlastnosti
Katalogové číslo: 96311 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 20346 (832502)
Osobní ochranné prostředky – Ochranná obuv
Katalogové číslo: 96502 Cena: 350 Kč

Výběr nových norem [listopad 2014]

ČSN EN 16247-2 (011505)
Energetické audity – Část 2: Budovy
Katalogové číslo: 96284 Cena: 550 Kč

ČSN EN 16247-3 (011505)
Energetické audity – Část 3: Procesy
Katalogové číslo: 96254 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 14253-1 (014100)
Geometrické specifikace produktu (GPS) – Zkouška obrobků a měřidel měřením – Část 1: Pravidla rozhodování pro prokázání shody nebo neshody se specifikacemi
Katalogové číslo: 96277 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 14554-1 (050332)
Požadavky na jakost při svařování – Odporové svařování kovových materiálů – Část 1: Vyšší požadavky na jakost
Katalogové číslo: 96253 Cena: 230 Kč

ČSN EN 12828 +A1 (060205)
Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních otopných soustav
Katalogové číslo: 96137 Cena: 550 Kč

ČSN EN 16203 (268880)
Bezpečnost manipulačních vozíků – Dynamické zkoušky pro ověření příčné stability – Vozíky s protiváhou
Katalogové číslo: 96187 Cena: 230 Kč

ČSN EN 12312-14 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky – Část 14: Nástupní zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující
Katalogové číslo: 96269 Cena: 350 Kč

ČSN 33 2000-5-57 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-57: Koordinace elektrických zařízení pro ochranu, odpojování, spínání a řízení
Katalogové číslo: 96186 Cena: 340 Kč

ČSN EN 60661 ed. 2 (361060)
Metody měření funkce elektrických kávovarů pro domácnost
Katalogové číslo: 96002 Cena: 350 Kč

ČSN EN 60601-2-34 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-34: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro invazivní monitorování krevního tlaku
Katalogové číslo: 95938 Cena: 570 Kč

ČSN EN 643 (501990)
Papír a lepenka – Evropský seznam normalizovaných druhů papíru a lepenky pro recyklaci
Katalogové číslo: 96306 Cena: 230 Kč

ČSN 72 2518 (722518)
Kamenné prvky ke značení
Katalogové číslo: 96033 Cena: 340 Kč

ČSN 74 3282 (743282)
Pevné kovové žebříky pro stavby
Katalogové číslo: 96294 Cena: 350 Kč

ČSN 76 1702 (761702)
Poskytovatelé bezpečnostních služeb – Fyzická ostraha – Požadavky
Katalogové číslo: 96221 Cena: 230 Kč

ČSN P CEN/TS 16611 (910292)
Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti drobnému poškrábání
Katalogové číslo: 96249 Cena: 230 Kč

ČSN EN 71-1 +A3 (943095)
Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti
Katalogové číslo: 96194 Cena: 945 Kč

ČSN EN 71-2 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček – Část 2: Hořlavost
Katalogové číslo: 96192 Cena: 230 Kč

ČSN EN 71-7 (943095)
Bezpečnost hraček – Část 7: Barvy nanášené prsty – Požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 96193 Cena: 570 Kč

ČSN EN 71-13 (943095)
Bezpečnost hraček – Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy
Katalogové číslo: 96191 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 8098 (309043)
Jízdní kola – Požadavky na bezpečnost dětských jízdních kol
Katalogové číslo: 95964 Cena: 550 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN ISO 8586 (560037)
Senzorická analýza – Obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování vybraných posuzovatelů a odborných senzorických posuzovatelů
Katalogové číslo: 96285 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 16656 (977127)
Informační technologie – Radiofrekvenční identifikace pro management – Znaky RFID
Katalogové číslo: 95890 Cena: 550 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 16571 (977128)
Informační technologie – Postup posouzení ochrany osobních údajů v RFID
Katalogové číslo: 95889 Cena: 770 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

Výběr nových norem [říjen 2014]

ČSN EN ISO 16810 (015023)
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Obecné zásady
Katalogové číslo: 95538 Cena: 230 Kč

ČSN P ISO/IEC TS 17021-3 (015257)
Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 3: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality
Katalogové číslo: 95388 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 27830 (038500)
Kovové a jiné anorganické povlaky – Směrnice pro specifikaci kovových a anorganických povlaků
Katalogové číslo: 96156 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 14555 (050324)
Svařování – Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů
Katalogové číslo: 96143 Cena: 570 Kč

ČSN EN 12252 (078472)
Zařízení a příslušenství na LPG – Výstroj autocisteren na LPG
Katalogové číslo: 96158 Cena: 350 Kč

ČSN EN 15888 (078537)
Lahve na přepravu plynů – Svazky lahví – Periodická kontrola a zkoušení
Katalogové číslo: 96157 Cena: 230 Kč

ČSN EN 16307-6 (268814)
Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 6: Dodatečné požadavky pro plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob
Katalogové číslo: 96034 Cena: 230 Kč

ČSN ISO 9927-1 (270041)
Jeřáby – Inspekce – Část 1: Obecně
Katalogové číslo: 96037 Cena: 340 Kč

ČSN EN 13000 +A1 (270570)
Jeřáby – Mobilní jeřáby
Katalogové číslo: 96025 Cena: 770 Kč

ČSN EN 81-22 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 22: Elektrické výtahy s nakloněnou dráhou
Katalogové číslo: 96146 Cena: 1050 Kč

ČSN ISO 18893 (275006)
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz
Katalogové číslo: 96122 Cena: 340 Kč

ČSN ISO 16363 (319621)
Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru – Audit a certifikace důvěryhodných digitálních úložišť
Katalogové číslo: 96148 Cena: 550 Kč

ČSN 33 2165 (332165)
Elektrotechnické předpisy – Zásady pro ochranu ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi před nebezpečnými vlivy venkovních trojfázových vedení a stanic vvn a zvn
Katalogové číslo: 95294 Cena: 350 Kč

ČSN ISO/IEC 27000 (369790)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti informací – Přehled a slovník
Katalogové číslo: 95885 Cena: 350 Kč

ČSN EN 12007-5 (386413)
Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 5: Přípojky – Specifické funkční požadavky
Katalogové číslo: 96029 Cena: 340 Kč

ČSN 49 3160-1 (493160)
Rakve – Část 1: Obecné a mechanické požadavky a značení
Katalogové číslo: 95757 Cena: 190 Kč

ČSN 49 3160-2 (493160)
Rakve – Část 2: Zvláštní požadavky na kremační rakve
Katalogové číslo: 95758 Cena: 125 Kč

ČSN 49 3160-3 (493160)
Rakve – Část 3: Zvláštní požadavky na rakve do hrobu nebo do hrobky
Katalogové číslo: 95759 Cena: 125 Kč

ČSN P ISO/TS 22003 (569611)
Systémy managementu bezpečnosti potravin – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin
Katalogové číslo: 96020 Cena: 440 Kč

ČSN P CEN/TS 12201-7 (646410)
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen (PE) – Část 7: Návod pro posuzování shody
Katalogové číslo: 96141 Cena: 440 Kč

ČSN 75 6401 (756401)
Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500
Katalogové číslo: 96111 Cena: 440 Kč

ČSN EN ISO 9308-2 (757836)
Kvalita vod – Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií – Část 2: Metoda nejpravděpodobnějšího počtu
Katalogové číslo: 96142 Cena: 440 Kč

ČSN EN 16481 (731703)
Dřevěné schody – Navrhování únosnosti – Výpočetní metody
Katalogové číslo: 95960 Cena: 570 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 16489-1 (764001)
Služby profesionálních solárií – Část 1: Požadavky na zajištění výcviku
Katalogové číslo: 96017 Cena: 230 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

Výběr nových norem [září 2014]

ČSN EN 62198 (010694)
Management rizik v projektech – Směrnice pro použití
Katalogové číslo: 95697 Cena: 440 Kč

ČSN EN ISO 14031 (010931)
Environmentální management – Hodnocení environmentální výkonnosti – Směrnice
Katalogové číslo: 95999 Cena: 550 Kč

ČSN 01 3410 (013410)
Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy
Katalogové číslo: 95906 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 16841 (024304)
Ocelová drátěná lana – Upínací oka pro lanové instalace – Typy a minimální požadavky
Katalogové číslo: 95878 Cena: 230 Kč

ČSN EN 203-1 (061901)
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování – Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost
Katalogové číslo: 96007 Cena: 590 Kč

ČSN EN 14129 (078634)
Zařízení a příslušenství na LPG – Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG
Katalogové číslo: 95839 Cena: 350 Kč

ČSN EN 60751 (258340)
Průmyslové platinové odporové teploměry a platinové teplotní senzory
Katalogové číslo: 95579 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 18365 (259386)
Hydrometrie – Výběr, zřízení a provoz vodoměrných stanic
Katalogové číslo: 95822 Cena: 230 Kč

ČSN EN 60079-14 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací
Katalogové číslo: 95900 Cena: 945 Kč

ČSN EN 60079-31 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem „t“
Katalogové číslo: 95914 Cena: 230 Kč

ČSN 34 2300 ed. 2 (342300)
Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací
Katalogové číslo: 95810 Cena: 190 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-3 (369074)
Informační technologie – Management služeb – Část 3: Pokyny pro vymezení rozsahu a použitelnosti ISO/IEC 20000-1
Katalogové číslo: 95902 Cena: 440 Kč

ČSN ISO/IEC 27001 (369797)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti informací – Požadavky
Katalogové číslo: 95805 Cena: 340 Kč

ČSN ISO/IEC 27002 (369798)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací
Katalogové číslo: 95679 Cena: 590 Kč

ČSN 48 2117 (482117)
Příprava stanoviště pro obnovu lesa a zalesňování
Katalogové číslo: 94551 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 16927 (673062)
Nátěrové hmoty – Stanovení přetíratelnosti nátěrů
Katalogové číslo: 95940 Cena: 190 Kč

ČSN EN 31 +A1 (724842)
Umyvadla – Připojovací rozměry
Katalogové číslo: 95884 Cena: 230 Kč

ČSN 73 7013 (737013)
Předem připravené materiály pro vodorovné dopravní značení
Katalogové číslo: 95936 Cena: 230 Kč

ČSN 75 7613 (757613)
Kvalita vod – Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity beta
Katalogové číslo: 95958 Cena: 125 Kč

ČSN EN 13249 ed. 2 (806149)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových povrchů vozovek)
Katalogové číslo: 95949 Cena: 440 Kč

ČSN EN 13250 ed. 2 (806150)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě železnic
Katalogové číslo: 95951 Cena: 440 Kč

ČSN EN 13256 ed. 2 (806156)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb
Katalogové číslo: 95947 Cena: 350 Kč

ČSN EN 13257 ed. 2 (806157)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů
Katalogové číslo: 95953 Cena: 440 Kč

ČSN EN ISO 14554-1 (050332)
Požadavky na kvalitu svařování – Odporové svařování kovových materiálů – Část 1: Vyšší požadavky na kvalitu
Katalogové číslo: 95752 Cena: 340 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN ISO 14554-2 (050332)
Požadavky na kvalitu svařování – Odporové svařování kovových materiálů – Část 2: Základní požadavky na kvalitu
Katalogové číslo: 95751 Cena: 230 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 16485 (490023)
Kulatina a řezivo – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla kategorizace výrobků ze dřeva a na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví
Katalogové číslo: 95603 Cena: 350 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

Výběr nových norem [srpen 2014]

ČSN ISO 7870-3 (010272)
Regulační diagramy – Část 3: Přejímací regulační diagramy
Katalogové číslo: 94468 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 2553 (013155)
Svařování a příbuzné procesy – Zobrazování na výkresech – Svarové spoje
Katalogové číslo: 95756 Cena: 590 Kč

ČSN EN ISO 5817 (050110)
Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) – Určování stupňů kvality
Katalogové číslo: 95804 Cena: 350 Kč

ČSN EN ISO 5826 (052020)
Odporová svařovací zařízení – Transformátory – Obecné požadavky platné pro všechny transformátory
Katalogové číslo: 95687 Cena: 350 Kč

ČSN 06 0310 (060310)
Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž
Katalogové číslo: 95777 Cena: 340 Kč

ČSN 06 0830 (060830)
Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení
Katalogové číslo: 95776 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 10462 (078542)
Lahve na plyny – Lahve na acetylen – Periodická kontrola a údržba
Katalogové číslo: 95838 Cena: 340 Kč

ČSN EN 834 (258521)
Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy – Indikátory napájené elektrickou energií
Katalogové číslo: 95801 Cena: 350 Kč

ČSN EN ISO 3691-5 (268812)
Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 5: Ruční vozíky
Katalogové číslo: 95691 Cena: 350 Kč

ČSN EN 15011 +A1 (270210)
Jeřáby – Mostové a portálové jeřáby
Katalogové číslo: 95775 Cena: 590 Kč

ČSN EN 60079-17 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací
Katalogové číslo: 95692 Cena: 350 Kč

ČSN 33 3320 ed. 2 (333320)
Elektrotechnické předpisy – Elektrické přípojky
Katalogové číslo: 95210 Cena: 190 Kč

ČSN 34 2614 ed. 3 (342614)
Železniční zabezpečovací zařízení – Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů
Katalogové číslo: 95390 Cena: 550 Kč

ČSN EN 60068-1 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Obecně a návod
Katalogové číslo: 95422 Cena: 350 Kč

ČSN EN 60255-27 ed. 2 (353522)
Měřicí relé a ochranná zařízení – Část 27: Požadavky na bezpečnost výrobku
Katalogové číslo: 95658 Cena: 590 Kč

ČSN 35 4701-2 ed. 3 (354701)
Pojistky nízkého napětí – Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) – Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až K
Katalogové číslo: 95289 Cena: 1150 Kč

ČSN EN 62444 (370540)
Kabelové průchodky pro elektrické instalace
Katalogové číslo: 95701 Cena: 350 Kč

ČSN EN 12583 (386481)
Zařízení pro zásobování plynem – Kompresní stanice – Funkční požadavky
Katalogové číslo: 95713 Cena: 550 Kč

Výběr nových norem [červenec 2014]

ČSN EN ISO 1680 (011656)
Akustika – Zkušební předpis pro měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného točivými elektrickými stroji
Katalogové číslo: 95649 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 5579 (015011)
Nedestruktivní zkoušení – Radiografické zkoušení kovových materiálů s použitím filmu a rentgenového nebo gama záření – Základní pravidla
Katalogové číslo: 95494 Cena: 230 Kč

ČSN 01 6910 (016910)
Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory
Katalogové číslo: 95530 Cena: 590 Kč

ČSN EN 1092-1 +A1 (131170)
Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 1: Příruby z oceli
Katalogové číslo: 95585 Cena: 945 Kč

ČSN 33 2000-5-557 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-557: Výběr a stavba elektrických zařízení – Pomocné obvody
Katalogové číslo: 95592 Cena: 230 Kč

ČSN EN 61000-4-6 ed. 4 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-6: Zkušební a měřicí technika – Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli
Katalogové číslo: 95533 Cena: 590 Kč

ČSN EN 60317-0-1 ed. 3 (347307)
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí – Část 0-1: Obecné požadavky – Lakovaný měděný vodič kruhového průřezu
Katalogové číslo: 95371 Cena: 350 Kč

ČSN EN 50355 ed. 2 (347664)
Drážní zařízení – Kabely pro drážní kolejová vozidla se speciální odolností proti požáru – Pokyn pro použití
Katalogové číslo: 95480 Cena: 350 Kč

ČSN EN 62606 (354196)
Obecné požadavky pro obloukové ochrany
Katalogové číslo: 95032 Cena: 945 Kč

ČSN EN 50174-3 ed. 2 (369071)
Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů – Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov
Katalogové číslo: 95492 Cena: 770 Kč

ČSN EN 12732 +A1 (386412)
Zařízení pro zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí – Funkční požadavky
Katalogové číslo: 95622 Cena: 570 Kč

ČSN EN 10216-1 (420261)
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě
Katalogové číslo: 95532 Cena: 340 Kč

ČSN EN 197-2 (722101)
Cement – Část 2: Hodnocení shody
Katalogové číslo: 95555 Cena: 340 Kč

ČSN EN 206 (732403)
Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
Katalogové číslo: 95623 Cena: 590 Kč

ČSN 73 7030 (737030)
Modré směrové sloupky a odrazky
Katalogové číslo: 95639 Cena: 230 Kč

ČSN 80 0001 (800001)
Textilie – Základní třídění a základní názvy
Katalogové číslo: 95482 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 14119 (833315)
Bezpečnost strojních zařízení – Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty – Zásady pro konstrukci a volbu
Katalogové číslo: 95329 Cena: 570 Kč

ČSN EN 13278 (061402)
Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou
Katalogové číslo: 95252 Cena: 770 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 12464-2 (360450)
Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory
Katalogové číslo: 95258 Cena: 350 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 12007-5 (386413)
Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 5: Přípojky – Specifické funkční požadavky
Katalogové číslo: 95463 Cena: 340 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.